Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Eiropas Pilsoņu gads 2013

Eiropas Pilsoņu gads 2013

logo_2013.jpg

Eiropas Pilsoņu gads

Eiropas gads – ir veids, kādā Eiropas Savienības (ES) pārvaldes institūcijas un dalībvalstu sabiedrība vienojas kāda sabiedrībā aktuāla jautājuma apzināšanai un vienlaicīgai risināšanai visās ES valstīs, apzinot pārējo valstu pieredzi attiecīgā gada tematiskajās jomās, sevišķi iesaistot pilsonisko sabiedrību. Kārtējo Eiropas gada tēmu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs lēmums.

Informācija par Latviju Eiropā

Vairāk par Eiropas Pilsoņu gadu lasīt šeit

Vairāk par notikumu kalendāru Eiropā lasīt šeit

Eiropas Pilsoņu gada pasākumu kalendārs Latvijā:
Informatīvie pasākumi
- Kurzemē
Latgalē
Ministrijās
Rīgā
Vidzemē
Zemgalē

Aktualitātes Latvijā

Eiropas Pilsoņa gada ietvaros aicina uz diskusiju par Eiropas nākotni

Rēzeknē atklās interaktīvu diskusiju ciklu „Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”

Eiropas Pilsoņu gada 2013 Latvijas vēstnieks - Andris Gobiņš

Kultūras ministrija prezentēja Eiropas Pilsoņu gada 2013 Latvijā pasākumu kalendāra projektu

ES mājā atklāts “Eiropas Pilsoņu gads 2013” un iecelti septiņi labas gribas vēstnieki

2013.gada 15.martā notiks oficiāla Eiropas Pilsoņu gada atklāšana Latvijā

Eiropas Pilsoņu gada (2013) mērķi

Eiropas Pilsoņu gada vispārējais mērķis ir paaugstināt izpratni un zināšanas par tiesībām un pienākumiem, ko nodrošina Savienības pilsonība, lai ļautu pilsoņiem pilnībā izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. Eiropas Pilsoņu gads veicina arī Eiropas pilsoņu iespējas izmantot citas tiesības, ko sniedz Savienības pilsonība.

Eiropas Pilsoņu gada konkrētie mērķi ir:
- paaugstināt Savienības pilsoņu izpratni par viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot Savienībā un šajā saistībā – par visām citām tiesībām, kas Savienības pilsoņiem bez diskriminācijas ir garantētas, tostarp tiesībām vēlēt vietēja mēroga un Eiropas vēlēšanās jebkurā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo; 
- paaugstināt Savienības pilsoņu, tostarp jauniešu, izpratni par to, kā viņi var gūt praktisku labumu no Savienības tiesībām, kā arī par politikas nostādnēm un programmām, kuras pastāv, lai palīdzētu viņiem izmantot minētās tiesības;
- veicināt debates par ietekmi un iespējām, kādas ir tiesībām uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību (kā neatņemamam Savienības pilsonības aspektam), lai sekmētu un stiprinātu Savienības pilsoņu aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, jo īpaši pilsoniskos forumos par Savienības politiku un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tādējādi stiprinot sociālo kohēziju, kultūru daudzveidību, solidaritāti, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, savstarpēju cieņu un kopējas Eiropas identitātes sajūtu starp Savienības pilsoņiem, pamatojoties uz Savienības pamatvērtībām, kas noteiktas LES un LESD, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Eiropas Pilsoņu gada prioritātes un programma Latvijā
Galvenā prioritāte - aktīva un līdzdalīga pilsoniskuma veicināšana, kā arī izpratnes veicināšana par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām; izpratnes veicināšana starp jauniešiem par to, kā gūt labumu no ES tiesībām un veicināt debates par pilsoņu aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, jo īpaši par līdzdalību ES politikā un Eiroparlamenta vēlēšanās.

Vadības komiteja

4.aprīļa sanāksme

Kultūras ministrijas prezentācija
Pilsoņu gada prezentācija

Labās gribas vēstnieki

Eiropas Pilsoņu gada vēstnieku apņemšanās

Labās gribas vēstnieku kontakti

Sadarbības partneri
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Kustība Latvijā

Biedrība „Latvijas Bērnu forums” – www.bernuforums.lv, www.iespejukarte.lv, www.eurochild.org

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls - www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv, www.womenlobby.org

Ārlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Eiropas Pilsoņu gads Eiropas tīmekļa vietnē - mājaslapa

Vizuālie materiāli - Eiropas Pilsoņu gada banneris

Dokumenti
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra lēmums Nr.1093/2012/ES par Eiropas Pilsoņu gadu (2013.gads)

Vēsture
2012 - Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei – EK mājaslapa
Labklājības ministrijas mājaslapa

2011 – Eiropas Brīvprātīgā darba gads - EK mājaslapa
Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa, vairāk informācijas skatīt ŠEIT

2010 – Eiropas gads nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanai - EK mājaslapa
Labklājības ministrijas mājaslapa

2009 – Eiropas Radošuma un inovācijas gads - EK mājaslapa

2008 – Eiropas Starpkultūru dialoga gads - EK mājaslapa

2007 – Eiropas Vienlīdzīgu iespēju visiem gads
2006 – Eiropas Strādājošo mobilitātes gads
2005 – Eiropas Pilsonības caur izglītību gads
2004 – Eiropas Izglītības sporta gads
2003 – Eiropas Invalīdu gads
2001 – Eiropas Valodu gads

Kontaktinformācija

Anita Kleinberga 
Sabiedrības integrācijas departamenta
Pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67330309; e-pasts: anita.kleinbergae simbolskm.gov.lv

Ēriks Ajausks
Sabiedrības integrācijas departamenta
Pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vecākais referents
Tālrunis: 67330311; e-pasts: eriks.ajauskse simbolskm.gov.lvUz augšu