Iesaki, kā Kultūras ministrijai vislabāk sasniegt Deklarācijā minētos mērķus! Sūti savus ierosinājumus līdz 22. novembrim uz e-pastu kulturaie simbolskm.gov.lv!


Ierosinājumus var sūtīt gan biedrības, gan asociācijas, kā arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs.

Vēlams e-pastā norādīt, ar kuru deklarācijas punktu sasaucas ierosinājums un kāda varētu būt tā īstenošanas gaita.

 

Kultūras sadaļa deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Nacionālajai izaugsmei un vienotībai

Kultūras jomā

1. Izstrādāsim nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmu ar mērķi stiprināt piederības sajūtu Latvijai. Sekmēsim latviešu valodas saglabāšanu un izplatību – nacionālās valsts identitātes pamatu, latviskās kultūrtelpas nostiprināšanu, atbalstīsim mazākumtautību kultūru savpatnību.

2. Nodrošināsim Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināsim tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un aktīvu apriti.

3. Veicināsim reģionu kultūras un valodas savdabības uzturēšanu un attīstību, stiprinot reģionu identitāti kā kopīgās nacionālās identitātes daļu. Atbalstīsim latviešu valodas izlokšņu bagātību, stiprināsim latgaliešu valodu kā vēsturisku latviešu valodas paveidu.

4. Stiprināsim Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, atjaunojot mērķdotācijas pašvaldību amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai atbilstoši budžeta iespējām, veidosim vienotu organizatorisko struktūru Latvijas tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un pārmantošanai.

5. Celsim kultūras jomas augstākās izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, profesionālās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu, veicināsim profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un paplašināsim piedāvājumu mūžizglītībai.

6. Nostiprināsim kvalitatīvu demokrātisko diskusiju telpu, precizējot valsts pasūtījumu sabiedriskajai televīzijai un radio.

7. Izstrādāsim likumu par sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

8. Nostiprināsim Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) neatkarību.

9. Ar likumu noteiksim pienācīgu raidlaiku elektronisko mēdiju skatāmākajā un klausāmākajā laikā programmām latviešu valodā.

10. Nodrošināsim nevalstisko organizāciju iesaisti kultūras procesa veidošanā un realizācijā.

11. Atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski atjaunosim Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējumu, to nosakot 15 % apmērā no kultūras funkciju nodrošināšanai paredzētā finansējuma.

12. Nodrošināsim efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēku sistēmas darbību. Īstenojot projekta realizācijas ekonomisko scenāriju, līdz 2012.gadam pabeigsim Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecību, veidosim to par modernu pasaules līmeņa zināšanu centru.

13. Sekmēsim Latvijas kultūras iestāžu, t.sk. reģionālo daudzfunkcionālo centru un kultūrizglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu, īpaši reģionos, šim nolūkam piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, citām ārvalstu finanšu programmām un iespēju robežās – no valsts budžeta.

14. Radīsim labvēlīgus apstākļus profesionālās mākslas izaugsmei un attīstībai, veicināsim profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos.

15. Sekmēsim profesionālās mākslas konkurētspēju starptautiskā līmenī, stiprinot Latvijas pozitīvu atpazīstamību Eiropā un pasaulē. Gatavosimies pasākumiem, kas paredzēti Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā 2014.gadā.

16. Veicināsim kultūras jomas radošā potenciāla pārnesi tautsaimniecībā, radošās industrijas attīstību, veicināsim kultūras un tūrisma nozaru sadarbību, nodrošinot jaunu kultūras tūrisma produktu radīšanu, attīstīsim mecenātisma un sponsorēšanas tradīcijas Latvijā.

17. Izveidosim Latvijas Nacionālo arhīvu un nodrošināsim tajā uzkrāto dokumentu saglabāšanu un papildināšanu (t.sk. ar e-pārvaldes dokumentiem), uzturēsim un pilnveidosim Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu. Piesaistot ES finansējumu, nodrošināsim nacionālā dokumentārā mantojuma, kino, muzeju, bibliotēku un citu kultūras resursu (t.sk. digitālo) papildināšanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

Uz augšu