Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma − kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu”.

Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, 21.kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai arī Kultūras ministrijas mājas lapā (www.km.gov.lv) sadaļā „Konkursi”. Tālrunis informācijai: 67330247, 67330249.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 20.jūlija plkst. 17.00 vai jānosūta Kultūras ministrijai pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs 2016.gada 20.jūlijs) ar norādi konkursam „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu”.

Pieteikumu atvēršanas datums − ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330247, 67330249 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.”

 
Konkursa nolikums

Līdzdarbības līguma projekta pielikums – Latvijas Dizaina gada balvas pamatprincipi

 Līdzdarbības līguma projekts

Tāmes veidlapa


   

Konkursu arhīvs

Uz augšu