KM izsludina konkursu Latvijas profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskajās organizācijās

Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma Pārejas noteikumu 3.punktu un likuma „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.5 pantu, Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2017.gadam konkrētu ar valsts kultūrpolitiku saistītu mērķu īstenošanai.


Konkursa finansējums tiek piešķirts Latvijas profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskajās organizācijās – biedru naudām, saskaņā ar starptautisko organizāciju noteikto biedra naudu apmēru, un to biedru dalības nodrošināšanai starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos.


Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 20.janvāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 20.janvāris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330247 un 67330261 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Konkursa nolikums
Pieteikuma forma


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317„Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā”.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 23.janvārim plkst. 17:00., nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 23.janvāris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330261 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā”, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317„Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”.


Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 23.janvārim plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 23.janvāris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330220, vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa


 

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā

Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no jomām:

  • labdarība;
  • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  • izglītības, zinātnes veicināšana;
  • kultūras veicināšana;
  • veselības veicināšana un slimību profilakse;
  • sporta atbalstīšana;
  • vides aizsardzība;
  • palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
  • sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.


Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 977 „Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.


Pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātajam konkursam”, uz aploksnes norādot arī biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā vai jānosūta pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 līdz 2017.gada 16.janvārim.

Tālrunis informācijai: 67330311  


         

Konkursu arhīvs

Uz augšu