Current information about the COVID-19

Regarding the Declaration of Emergency Situation, 12 March 2020

COVID-19 advice for the public 

 

Frequently asked questions:

Jautājums: Kad un kā cilvēki varēs saņemt atpakaļ naudu par nopirktajām kultūras pasākumu biļetēm, kuri šobrīd ārkārtējās situācijas dēļ ir pārcelti?

Atbilde: Kultūras organizācijas - publiskās un privātās - šobrīd aktīvi pārceļ pasākumus. Informācija par atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem ir bilesuserviss.lv un bilesuparadize.lv.
Naudu par biļetēm varēs atprasīt pēc ārkārtas situācijas valstī izbeigšanās.

Question:When and how will people get back money spent on tickets for cultural events, which are currently being postponed due to the emergency situation?

Answer: Cultural organisations - public and private - are currently actively postponing the events. Information about the canceled and postponed events is available at bilesuserviss.lv and bilesuparadize.lv.
You can seek reimbursement after the exipiration of the emergency situation.

Вопрос: Когда и как люди смогут получить обратно деньги за билеты на культурные мероприятия, которые были перенесены в связи с чрезвычайной ситуацией?

Ответ: Культурные организации – государственные и частные – в настоящее время активно переносят мероприятия. Информация об отмененных и перенесенных мероприятиях – bilesuserviss.lv и bilesuparadize.lv.
Деньги за билет можно будет затребовать после окончания чрезвычайной ситуации.


Jautājums: Vai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks?

Atbilde: Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiks ir pārcelts uz nākamo gadu.


Jautājums: Ļoti daudzu uzņēmumu darbība ir faktiski apstājusies, vai valsts kompensēs radušos zaudējumus?

Atbilde: Krīzes skarto nozaru uzņēmēji varēs pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Ja krīzes skarto nozaru uzņēmums atrodas dīkstāvē, valsts kompensēta darbinieka atlīdzība, kas ir līdz 75% no Darba likumā noteiktās atlīdzības, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Valsts un pašvaldības uz laiku varēs krīzes skarto nozaru komersantus atbrīvot no nomas maksas vai to samazināt. Tāpat varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem."

Answer: Businesses in the crisis-affected sectors will be able to apply for deferral of payment of taxes. If a crisis-affected company is at standstill, the State-compensated remuneration for employees will be 75% of remuneration determined in the Labour Law, but not exceeding EUR 700 per calendar month. The idle-time benefit is not subject to payroll tax (personal income tax) and mandatory State social insurance contributions. The State and local authorities will be entitled to exempt businesses in a crisis-affected sector from rent payments or to reduce them. It will also be possible not to set any interest and contractual penalties in the case of delay of payments, except on those for services used - electric power, water supply and other property maintenance services."

BопросРабота очень многих предприятий практически остановилась, будет ли государство компенсировать возникшие убытки?

Oтвет: Предприниматели из затронутых кризисом отраслей смогут смогут получить отсрочку уплаты налогов. Если предприятие из затронутой кризисом отрасли находится в простое, государство компенсирует заработную плату работника в размере до 75% от установленной в Законе о труде заработной платы, но не более 700 евро за календарный месяц. Пособие за простой не облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования. Государство и самоуправления смогут на время освободить предпринимателей из затронутых кризисом отраслей от арендной платы или снизить ее. Также можно будет не применять штрафные проценты и пени за просрочку платежа, за исключением платы за потребленные услуги – электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и другие связанные с содержанием собственности услуги" "Question:Very many companies are practically at a standstill: will the State compensate for losses?


Jautājums: Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?

Atbilde: Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Question: Who and how will control adherence to the restrictions?

Answer: Citizens failing to comply with the restrictions and bans issued by the government may be penalised with a fine of up to EUR 350 (Administrative Violations Code Article 176(2)).
The State Police in collaboration with the Municipal Police will monitor public areas where people may assemble, as well as react accordingly to incoming information, assessing possible violations. The State Police urges citizens to be responsible and adhere to the precautionary measures introduced. Each case will be evaluated separately. The objective of the precautionary measures is mainly to prevent and stop mass assemblies of people. Penalties will be issued for violation of these restrictions.

Вопрос: Кто и как будет контролировать соблюдение ограничений?

Ответ: За нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвычайной ситуацией, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об административных правонарушениях, 176.2.).
Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений будет контролировать общественные места, где могут собираться люди, и после получения информации будет надлежащим образом реагировать и оценивать возможные нарушения. ГП призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные меры предосторожности. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Ограничительные меры в первую очередь направлены на предотвращение или пресечение массового скопления людей. Если ограничения нарушены, могут быть наложены штрафы.


Jautājums: Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Atbilde:
* Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
* Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
* Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

Question: What are the possible penalties for failing to comply with the Order of the CoM?

Answer: In case of failure to comply with the rules on sanitary hygiene and epidemiological safety, if it has led to an epidemic, a prison sentence may be imposed.
*There is no need for a deliberate desire to infect anyone in order to impose a criminal liability. It is enough with awareness of the potential consequences.
*Institutions have the right to impose restrictive measures on persons in cases of risk of spread of infectious diseases.

Вопрос: Каковы возможные наказания за невыполнение распоряжения КМ?

Ответ:
- За несоблюдение правил санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности, если такие действия вызвали эпидемию, может быть применено тюремное наказание.
- Для наступления уголовной ответственности не требуется заведомого желания кого-либо инфицировать. Достаточно осознавания возможных последствий.
- В случае риска распространения инфекционных заболеваний институции имеют право установить для лиц ограничительные меры.


Jautājums: Kāda atbildība paredzēta par viltus ziņu izplatīšanu?
Atbilde: Viltus ziņu gadījumā personas var tikt apsūdzētas pēc Krimināllikuma 231.panta. Internets un digitālā vide juridiski nav nodalīta no reālās vides. Internetā pastāv tie paši noteikumi, kas reālajā vidē. Arī viltus ziņu izplatīšana tiek identificēta kā huligānisms, traucējot sabiedrisko mieru, kas paredz kriminālatbildību un atsevišķos gadījumos - administratīvo atbildību.

Question: What is the penalty for distribution of fake news?
Answer: Persons distributing fake news may be held responsible under Section 231 of the Criminal Law. The internet and digital space are not separate from the physical world. The same rules that apply to the physical world also apply to the internet. Distribution of fake news is classified as hooliganism, a disturbance of the public order, carrying criminal liability or, in some cases, administrative liability.

Bопрос: Какая ответствнность предусмотрена за распространение ложных сведений?
Oтвет: В случае распространения ложных новостей лица могут быть обвинены по статье 231 Уголовного закона. Интернет и цифровая среда юридичеси не отделены от реальной среды. В интернете действуют те же правила, что и правила, что и в реальной среде. Также распространение ложных сведений идентифицируется как хулиганство, нарушающее общетвенный покой, что предусматривает уголовную ответственность и в отдельных случаях - административную ответственность.