ES ziņojumi

Kultūras ministrijas ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā noteiktajām prioritātēm, Kultūras ministrija reizi pusgadā sagatavo Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši darbības programmai un darbības programmas papildinājumam. Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.

Kultūras ministrijas pusgada ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

Eiropas Savienības fondu finanšu progress

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014