Ar ES atbalstu turpinās īstenot projektu „Latvijas romu platforma”

Lai Latvijā sekmētu sadarbību un dialogu starp romiem, pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem, valdība 9. jūlija sēdē, izskatot Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto informatīvo ziņojumu*, lēma par projekta „Latvijas romu platforma” turpināšanu un tam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Projekta ietvaros paredzēts atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labākās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās vietējā un reģionālajā līmenī un sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā.

Lai veicinātu integrācijas procesus vietējā līmenī, projektā paredzēts turpināt atbalstīt romu mediatoru praksi Latvijas pašvaldībās, kas palīdz veidot labāku dialogu starp sociāli nelabvēlīgajām romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm.

Īpašs uzsvars Eiropas Savienības projektā likts uz atbalstu romu jauniešiem un sievietēm. Tā sadarbībā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un Lietuvas romu sieviešu nevalstisko organizāciju Latvijā tiks rīkots divu dienu seminārs romu sieviešu kapacitātes stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai. Savukārt, lai veicinātu romu jauniešu līdzdalību tiks tupināta iepriekšējo gadu labā prakse – sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru organizēta praktiskā darbnīca „Sāre Khetene 2020” (no romu valodas „Visi kopā”), kurā piedalīsies arī aktīvie romu jaunieši no Igaunijas un Lietuvas.

Būtiska loma veiksmīgai integrācijai ir sabiedrības izpratnei, tāpēc projektā paredzēts stiprināt līdzcilvēku un politikas veidotāju izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un šodienas sociālo situāciju.

Projekta mērķi un to sasniegšanā īstenojamie pasākumi noteikti diskusijās ar romu integrācijas politikas īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem un romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un aktīvistiem.

Projekts tiks īstenots no šī gada 1.augusta līdz 2020. gada 31. jūlijam. Tā ieviešanā plānots iesaistīt 122 valsts pārvaldes pārstāvjus, t.sk. 73 pašvaldību speciālistus, 49 ministriju un to iestāžu pārstāvjus, Saeimas deputātus, kā arī 90 romu pārstāvjus, 17 pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, 15 citu ES dalībvalstu ekspertus un romus, un ap 50 plašākas sabiedrības interesentus.

Projekta kopējais finanšu ietvars ir 64 999 eiro – Eiropas Komisijas finansējums ir 61 749 eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums - 3250 eiro.

Eiropas Komisija jau ir apstiprinājusi šo projektu, tādējādi nodrošinot 2016. gadā izveidotās Latvijas romu platformas turpmāku attīstīšanu. „Latvijas romu platforma” kalpo par Latvijas romu integrācijas politikas koordinācijas un īstenošanas atbalsta mehānismu vietējā un starptautiskā mērogā.

Papildu informācija par „Latvijas romu platforma” un līdz šim projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem - ŠEIT.

*Informatīvais ziņojums „Par projekta „Latvijas romu platforma IV” īstenošanu Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros”.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv 
Tālr. (+371) 67330254