Kultūras ministrijas un tās pakļautības institūciju organizētie pasākumi Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā

Starptautiska konference „Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstībai” (9. – 10. marts)

Konferencē tika pārrunāta nepieciešamība stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju tirgu un reaģēt uz izaicinājumiem, kurus izraisījusi straujā tehnoloģiju attīstība, pieaugošā globālā konkurence, lietotāju mainīgie paradumi un iespējamie draudi mediju plurālismam pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.
Konferences dalībnieki plenārsesijās apsprieda šādas tēmas: tiesisko regulējumu (vai Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā pietiekami ņemta vērā straujā tehnoloģiju attīstība un jaunie biznesa modeļi?), izcelsmes valsts principa ieviešana, plurālisma un vērtību nodrošināšana konverģētajā mediju vidē (mediju brīvības un mediju plurālisma monitoringa loma nacionālā līmenī un vai mediju konverģences apstākļos diferencēts lineāro un nelineāro pakalpojumu regulējums joprojām ir nepieciešams?). Darba grupās tika apskatīti arī jautājumi par mediju regulatoru neatkarības stiprināšanu, vienota Eiropas standarta nepieciešamību tehnoloģiju savietojamībai, kā arī iespējas veicināt mediju lietotāju piekļuvi saturam.

Konferenci organizēja Kultūras ministrija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar Eiropas Komisijas atbalstu un līdzfinansējumu.

Konferences video (angļu valodā):

Conference on Strengthening the European Audiovisual Media Market


Starptautiska konference „Kultūras un radošo industriju pārneses process” (11. – 12. marts)

Konferences mērķis bija diskutēt par kultūras un radošo industriju pārneses procesu (crossovers) un ar praktiskiem piemēriem apzināt tā ietekmi uz nacionālās ekonomikas attīstību, inovācijām, sociālo jomu un sabiedrības labbūtību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību.
Konferences galvenie diskusiju temati: kultūras un radošo industriju pārneses process un tā pievienotā vērtība, attīstības tendences pasaulē; dizaina domāšana kā stratēģisks instruments produktu un pakalpojumu radīšanā un starpdisciplināru partnerību veidošanā; mākslas intervence un kultūras loma biznesa mērķu sasniegšanā; radošums un inovācijas kā instrumenti veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā; kultūras un radošuma potenciāls pilsētvides uzlabošanā.
Konferenci organizēja Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.

Konferences video (angļu valodā):

Opening Session 2 Session 3 Session 4 Summing up


Starptautiska konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība” (12. – 13. marts)

Konferences mērķis bija aktualizēt diskusiju par kultūrvēsturiskās vides attīstības kvalitāti un mūsdienu arhitektūras un dizaina lomu esošo vērtību papildināšanā un izcelšanā. Konference rosināja starptautisku un starpinstitucionālu dialogu, pieredzes pārņemšanu, kā arī veicināja labāku izpratni par kultūras mantojuma nozīmi kvalitatīvas cilvēka dzīves telpas veidošanā. Konferenci organizēja Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.


Europeana izglītībai un radošajām industrijām (17. – 18. marts)

Europeana augsta līmeņa stratēģiskās plānošanas tikšanās mērķis bija identificēt labās prakses pieredzi un izstrādāt rekomendācijas kultūras mantojuma materiālu, kas iekļauti Eiropas digitālajā bibliotēkā Europeana, atkārtotai izmantošanai izglītībā un radošajās industrijās. Tikšanās reizē tika turpināts Atēnās un Romā iesāktais darbs, pabeidzot darbu pie rekomendācijām politikas veidotājiem nacionālā un ES līmenī par kultūras materiālu atkārtotu izmantošanu izglītībā, kā arī uzsākts darbs pie rekomendāciju izstrādes kultūras materiālu atkārtotai izmantošanai radošajās industrijās.


Seminārs par autortiesību modernizēšanu un ES Padomes Autortiesību darba grupas neformālā sanāksme (26. – 27. marts)

Autortiesību ierobežojumi un izņēmumi ES autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā - autortiesību ierobežojumu un izņēmumu katalogs – dažādu ierobežojumu un izņēmumu atšķirīgā ietekme uz ES iekšējā tirgus darbību, jaunu ierobežojumu un izņēmumu ieviešanas nepieciešamība; ierobežojumu un izņēmumu nepieciešamais harmonizācijas līmenis, pārrobežu iedarbība un savstarpēja atzīšana starp ES dalībvalstīm.


EBLIDA–NAPLE konference (8. maijs)

23. gadskārtējā EBLIDA (Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs) Padomes tikšanās un EBLIDA–NAPLE (Eiropas nacionālo publisko bibliotēku pārvaldnieku forums) konference ir gada nozīmīgākais bibliotēku jomas notikums Eiropā. Šī gada konferences tēma bija “Veidojot lasītāju Eiropu”, un tās ietvaros notika diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar bibliotēku lomu sabiedrībā, atbalstu informācijpratības un mūžizglītības procesiem, kā arī e-grāmatu patapināšu bibliotēkās.


ES Nacionālo arhīvu vadītāju padomes (EBNA) sanāksme un Eiropas arhīvu grupas (EAG) sanāksme (19. – 20. jūnijs)

EBNA sanāksmē tika pārrunātas trīs tēmas: arhīvu vieta un loma digitālajā laikmetā, arhīvu pārvaldība un statistika, kā arī autortiesības un personas datu aizsardzība un arhīvu pieejamība.

EAG sanāksmē tika sagatavoti darba grupu ziņojumi par Eiropas arhīvu portāla konsorciju, elektronisko dokumentu ilgtermiņa saglabāšanu un dokumentu dzīves cikla menedžmenta (DLM) forumu.