ES programma "Radošā Eiropa"

ES programma „Radošā Eiropa” ir izveidota, lai atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību. „Radošā Eiropa” turpina iepriekšējā ES darbības perioda programmu „Kultūra” un „Media” 2007.-2013. gadam panākumus, paredzot budžetu 1.46 miljardu eiro apmērā, kas ir par 9% vairāk kā līdzšinējām programmām.

ES programmas „RADOŠĀ EIROPA” (2014-2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalsta kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošina finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei.


„Radošā Eiropa” atbalsta:

 
- Apakšprogrammas „Kultūra” un „Media”

- Eiropas balvas literatūrā, arhitektūrā, kultūras mantojumā, popmūzikā un kino

- Eiropas kultūras galvaspilsētas

- Radošās Eiropas birojus

- ES mēroga kultūrpolitikas konferences

- ES mēroga pētījumus un izvērtējumus

- Publicitāti un programmas popularizēšanu

 

Sadarbības projekti

Starptautiska mēroga sadarbības projekti, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju starptautisku notikumu īstenošanai

Mazie projekti Lielie projekti

Iesniedzējs + 2 partneri

Maksimālais EK grants –

200 000 EUR

(60% no kopējā budžeta)

Iesniedzējs + 5 partneri

Maksimālais EK grants –

2 000 000 EUR

(50% no kopējā budžeta)

Eiropas platformas

Atbalsts platformām, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru

  • Koordinācijas struktūra. Platforma jāpārstāv juridiskai personai – koordinācijas struktūrai, kura reģistrēta vienā no platformas dalībvalstīm.
  • Platformas dalībnieki. 10 organizācijas, no kuru pēdējo 12 mēnešu darbības vismaz 30% bijuši vērsti uz jauno talantu popularizēšanu. Vismaz 5 no šīm organizācijām jābūt juridiski reģistrētām 5 dažādās atbilstīgajās valstīs.
  • Maksimālais EK grants – 500 000 EUR (80% no kopējā budžeta) gadā 

Eiropas tīkli

Atbalsts strukturētām organizāciju grupām, kas pārstāv kultūras un radošo nozari un kuru mērķis ir uzlabot kultūras un radošo nozaru spēju darboties transnacionāli un starptautiskā mērogā

(visi programmas ietvaros paredzētie konkursi ir noslēgušies)

Daiļliteratūras tulkošana

Augstas literārās kvalitātes daiļliteratūras darbu tulkošana, izdošana un popularizēšana