Romu NVO pārstāvji uzlabo projektu sagatavošanas prasmes un attīsta sadarbību ar citām organizācijām

2018.gada 11.decembrī Rīgā notika apmācības romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī šo organizāciju potenciālajiem partneriem, lai uzlabotu to projektu pieteikumu izstrādes un īstenošanas prasmes, kā arī veicinātu sadarbību starp romu un citām organizācijām. Apmācībā piedalījās nevalstisko organizāciju pārstāvji no Jelgavas, Jūrmalas, Sabiles, Valmieras un Ventspils.

Praktisko nodarbību laikā to dalībnieki apguva projekta iesnieguma saturiskās un budžeta daļas sagatavošanas prasmes, t.sk. iemācījās skaidrāk definēt projekta mērķus, uzdevumus un aktivitāšu kopumu, argumentēti veidot ierosināto pasākumu nepieciešamības pamatojumu un problemātikas aprakstu, precīzi noformulēt plānotos rezultātus un sastādīt budžeta tāmi.

Iegūtās zināšanas palīdzēs attīstīt romu biedrību un organizāciju darbību Latvijā, palīdzēs tām kļūt par potenciālajiem atbalsta saņēmējiem kādā no projektu konkursiem, piemēram, tie varēs iesniegt projekta pieteikumus reģionālo NVO atbalsta projekta konkursos 2019.gadā.

Apmācības vadīja biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

Diskusijas rezultāti tiks apkopoti kopējā noslēguma ziņojumā, kurā tiks atspoguļota romu integrācijas politikas attīstības un koordinācijas prakse valstīs ar nelielu romu iedzīvotāju skaitu - Gruzijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Slovēnijas.

Pasākumu organizēja Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma 3: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbību, konsultāciju un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kā arī nodrošinātu plašāku iesaistīto personu, īpaši romu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību romu integrācijas politikas pasākumu kopuma īstenošanā un koordinācijā valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Papildu informācija:
Deniss Kretalovs,
Kultūras ministrijas
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents
67330312
Deniss.Kretalovs@km.gov.lv