Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā”

Atbilstoši konkursa nolikumam noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti ar norādi konkursam „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā” līdz 2020.gada 27.janvāra plkst. 17.00 jāiesniedz Kultūras ministrijā vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā;
  • pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 27.janvāris);
  • elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330220 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa