Notikusi NIPSIPP padomes sēde

Cilvēki pilsētā

30.augustā notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes (NIPSIPP padome) sēde, kuras darba kārtībā bija divi jautājumi – diskusiju dokuments „Saliedēta un pilsoniski aktīva sabiedrība” par topošajām saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, pamatnostādņu izstrādes procesu un sabiedrības iesaisti dokumentu apspriešanā, kā arī informācija par topošo Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu (2012-2018) īstenošanas izvērtēšanas ziņojumu.

Diskusiju dokuments tika pieņemts zināšanai un tiks virzīts apspriešanai piecos plānošanas reģionos – tur šā gada septembrī un oktobrī notiks diskusiju sērijas ar NVO, sabiedrības un citu interesentu iesaisti. Sadarbības partneru – NVO – rīkotās diskusijas ļaus papildināt un pilnveidot dokumentu, kurš kalpos par pamatu sabiedrības saliedētības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī sniegs priekšlikumus par nepieciešamajiem uzdevumiem un aktivitātēm. Pēc diskusijām reģionos Kultūras ministrijas izveidotā darba grupa turpinās politikas plānošanas dokumentu izstrādi.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome šādā sastāvā tika apstiprināta ar Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.165. Padomi vada kultūras ministrs un tajā darbojas 23 locekļi, kuri pārstāv Ministru prezidenta biroju, Aizsardzības, Ārlietu, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Tieslietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, LU Sociālo un politisko pētījumu institūtu, biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību „Laiks kultūrai”, biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”, Pasaules brīvo latviešu apvienību.

NIPSIPP padomes uzdevums – nodrošināt sabiedrības integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā iesaistīto institūciju saskaņotu darbību un aktivitāšu īstenošanas pārraudzību. Padome sadarbojas ar jau esošajām sabiedrības integrācijas politiku veicinošajām komisijām un padomēm, kas aptver atsevišķus šīs jomas jautājumus. NIPSIPP padomes nolikums apstiprināts 2012.gada 13.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.764.