Precizē MK noteikumus, kas regulē ES fondu ieguldījumus kultūras nozarē

Otrdien, 11.septembrī, Ministru kabinetā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā ievieš Kultūras ministrijas pārziņā esošos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) specifiskos atbalsta mērķus kultūras un dabas mantojuma atjaunošanai un Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai.

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”” tiks palielināts šī specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas finansējums nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, nodrošinot iespēju Jēkabpils un Rīgas pilsētas pašvaldībām īstenot ar kultūras un dabas mantojuma attīstīšanu saistītus projektus.

Rīgas pilsētas pašvaldībai pieejamais finansējums specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. trešās atlases kārtas ietvaros palielināts, vienlaikus veicot Grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanuīstenošanas noteikumi”, paredzot finansējuma pārdali no 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” uz 5.5.1. specifisko atbalsta mērķi, novirzot ERAF finansējumu 23 192 193 eiro apmērā, tai skaitā snieguma rezervi 2 451 484 eiro, kultūras mantojuma atjaunošanai un ar to saistītās infrastruktūras uzlabošanai

Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras mantojuma atjaunošanas projekta īstenošanas nodrošināšanai veikta ERAF finansējuma pārdale no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv 
Tālr. (+371) 67330254