Precizē MK noteikumus, kas regulē ES fondu ieguldījumus Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai

Otrdien, 16.aprīlī, Ministru kabinetā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā īsto Kultūras ministrijas pārziņā esošos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalstītos projektus Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai. Saskaņā ar tiem turpmāk maksimālais ERAF izmaksu apmērs vienam investīciju objektam būs 10 000 000 eiro.

Ar grozījumiem MK noteikumos tiek ieviesti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1301/2013) 3. panta 1. punkta „e” apakšpunkta nosacījumi.

Šie regulas nosacījumi paredz, ka atbalstāmas ir maza mēroga investīcijas kultūras un dabas mantojuma objektos, tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā. Investīcijas ir uzskatāmas par maza mēroga, ja ERAF ieguldījums vienā investīciju objektā nepārsniedz 10 000 000 euro. Minēto robežvērtību paaugstina līdz 20 000 000 euro, ja infrastruktūra ir uzskatāma par kultūras mantojumu 1972. gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 1. panta nozīmē.

Pirms tam Regulas nosacījumi paredzēja maza mēroga investīcijas kultūras un dabas mantojuma objektos, tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā, kuros ieguldījums nevarēja pārsniegt 5 000 000 eiro.

Ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos arī precizēts, ka par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāms Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīšanas brīdis vai brīdis, kad ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru paziņotais komercdarbības atbalsts ir atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu.

Ņemot vērā, ka projektu iesniegumu atlase Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai ir noslēgusies un jaunu projektu iesniegšana netiek plānota, pēc MK noteikumu grozījumiem nav nepieciešams veikt grozījumus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā.

 

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv  
Tālr. (+371) 67330254