KM profesionālo radošo organizāciju un profesionālo radošo organizāciju apvienību reģistrs

Kultūras ministrija ir izveidojusi Profesionālo radošo organizāciju un profesionālo radošo organizāciju apvienību reģistru (turpmāk tekstā – Reģistrs), pamatojoties uz „Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma, Pārejas noteikumu 3. punktu, kurā ir noteikts: Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas profesionālās radošās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemēro likuma „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.1 – 57.5 panta trešo daļu un 60. pantu.

57.1 pants. Profesionālo radošo organizāciju jēdziens un darbības mērķi

Profesionālās radošās organizācijas ir sabiedriskās organizācijas, kurās fiziskās personas apvienojas pēc mākslinieciskās vai zinātniskās jaunrades principa, lai radītu, saglabātu un popularizētu attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedru darba rezultātus un veicinātu Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību.

57.5 pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Profesionālā radošā organizācija un profesionālo radošo organizāciju apvienība pēc reģistrēšanās sabiedrisko organizāciju reģistrā var reģistrēties arī Kultūras ministrijā, tādējādi iegūstot tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem. Ja finansējums no valsts budžeta piešķirts profesionālajai radošajai organizācijai, tas saskaņojams ar profesionālo radošo organizāciju apvienību, kas izveidota šā likuma 57.3 pantā paredzētajā kārtībā.

Pašvaldībām ir tiesības finansēt profesionālo radošo organizāciju mērķprogrammas vai atsevišķus pasākumus, kā arī savas kompetences ietvaros atbrīvot šīs organizācijas no nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem vai tos samazināt.

Biedrību un nodibinājumu reģistrācijas kārtība Kultūras ministrijā

Kultūras ministrijas reģistrētās organizācijas (aktualizēts uz 25.10.2017.)