Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

 

Atklāto konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu organizēja ar Kultūras ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja B.Zakevicas 2019.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.2.3-1-429 „Par nominācijas komisijas izveidi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa kandidātu atlases procesa nodrošināšanai” (grozīts ar Kultūras ministrijas 2019.gada 16.decembra rīkojumu Nr.2.3-1-524 „Par grozījumu Kultūras ministrijas 2019.gada 28.oktobra rīkojumā Nr.2.3.-1-429 „Par nominācijas komisijas izveidi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa kandidātu atlases procesa nodrošināšanai” izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

 • Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāre

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

 • Iluta Treija, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

 • Gundega Palma, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” valdes locekle;
 • Kristīne Priede, Pārresoru koordinācijas centra kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;

Neatkarīgā eksperte:

 • Zane Kreicberga, biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore;

Komisijas pārstāvis novērotāja statusā ar padomdevēja tiesībām:

 • Marika Zeimule, kultūras ministra biroja vadītāja;

Prasības, kuras tika izvirzītas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amata kandidātiem:

 1. nevainojama reputācija;

 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

 3. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);

 4. teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);

 5. zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);

 6. zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;

 7. labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 8. stratēģiska plānošana;

 9. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

 10. labas darba organizācijas un vadības prasmes;

 11. iesniegts Dailes teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Atklāts konkurss uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2019.gada 1.novembra oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Kultūras ministrijas tīmekļvietnes (www.km.gov.lv) sadaļā „Vakances”, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnes sadaļā „Vakances”, kā arī Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnes sadaļā „Vakances”. Kultūras ministrijas publiskajā komunikācijā aicinājums pretendentiem pieteikties dalībai konkursā 2019.gada 1.novembrī izziņots ar paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem. Konkurss ar publikācijām izziņots arī Kultūras ministrijas Facebook (01.11.2019.) un Twitter (01.11.2019.) kontos un ar Kultūras ministrijas iekšējā informatīvā e-jaunumu izdevuma starpniecību (01.11.2019.).

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība un darba pieredze), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Otrajā kārtā notika intervijas, kuras laikā nominācijas komisija izvērtējā kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem.

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu tika novērtēti, balstoties uz šādiem nominācijas komisijas 2019.gada 30.oktobra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem:

 

1. Nevainojama reputācija

atbilst/ neatbilst

 

2. Valodu zināšanas

 

5

1 - 10

 

Augstākais līmenis: Latviešu valoda (C1-C2); angļu valoda (C1-C2); cita svešvaloda (B2-C2)

 

8 - 10

 

Vidējais līmenis: Latviešu valoda (C1- C2); angļu valoda (B2); cita svešvaloda (B1-C2)

 

4 - 7

 

Pamatlīmenis: Latviešu valoda (C1-C2); angļu valoda (B1); cita svešvaloda (B1-B2)

 

1 - 3

3. Izglītība

Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (apliecina ar iesniegto izglītības dokumentu)

atbilst/ neatbilst

 

4. Pieredze

Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā)

 

10

1 - 10

 

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

 

8 - 10

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

4 - 7

Divu vai vairāk gadu pieredze struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

1 - 3

5. Profesionālās zināšanas

 

 

 

5.1. Zināšanas un izpratne par kultūras, īpaši teātra nozari (nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā)

 

10

1 - 10

 

5.2. Zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību (nosaka, pamatojoties uz Pretendenta sniegumu intervijā)

 

 

15

1 - 10

 

5.3. VSIA „Dailes teātris” iepriekšējās darbības novērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (nosaka, pamatojoties uz Pretendenta sniegumu intervijā un iesniegto Dailes teātra darbības izvērtējumu un attīstības piedāvājumu)

 

 

20

1 - 10

6. Kompetences

(katru kompetenci vērtē atsevišķi vērtību skalā no 10 līdz 1, kur: izcili – 10, ļoti labi – 8 līdz 9, labi – 7, vidēji – 6, apmierinoši – 4 līdz 5, vāji – 1 līdz 3)

 

40

 

 

6.1. Stratēģiskā plānošana

 

1 - 10

 

6.2. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu

 

1 - 10

 

6.3. Darba organizācijas un vadības prasmes

 

1 - 10

 

6.4. Sadarbības un komunikācijas prasmes

 

1 - 10

 

Nominācijas komisija konkursa pirmajā atlases kārtā izvērtēja 13 (trīspadsmit) kandidātus, kuri iesniedza pieteikumus konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu un 7 (septiņi) kandidāti tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā atlases kārtā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sesto daļu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.686 „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome” 19.punktam, ņemot vērā nominācijas komisijas locekļu sniegtos pretendentu izvērtējuma rezultātus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un kritērijiem, nominācijas komisija nolēma izvirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatam Juri Žagaru, kurš ieguva lielāko punktu skaitu un viņa pieredze un zināšanas ir atbilstošas valdes locekļa amata pienākumu veikšanai.