Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

Atklāto konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu organizēja ar Kultūras ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja D.Vilsones 2018.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.2.3.-1-24 „Par nominācijas komisijas izveidi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa kandidātu atlases procesa nodrošināšanai” izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:

 • Baiba Zakevica Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos;

Komisijas locekļi:

 • Inese Eglīte Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekle;
 • Sarmīte Ozola Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
 • Ligita Romāne Kultūras ministrijas Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vadītāja;

Neatkarīgā eksperte:

 • Zane Kreicberga Biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” valdes locekle, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore.

Prasības, kuras tika izvirzītas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātiem

 1. nevainojama reputācija;

 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (ekonomista izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);

 3. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);

 4. teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā krievu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs krievu valodai atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);

 5. zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);

 6. zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;

 7. labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 8. stratēģiskās plānošanas spējas;

 9. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

 10. labas darba organizācijas un vadības prasmes;

 11. sagatavots un iesniegts Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu finanšu darbības izvērtējumu un turpmākās finanšu darbības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Atklāts konkurss uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2018.gada 7.februāra oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Kultūras ministrijas tīmekļvietnes (www.km.gov.lv) sadaļā „Vakances”, kā arī Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnes sadaļā „Vakances”. Kultūras ministrijas publiskajā komunikācijā aicinājums pretendentiem pieteikties dalībai konkursā 2018.gada 7.februārī izziņots ar paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, kā arī vairākkārtējām publikācijām Kultūras ministrijas Facebook un Twitter kontos un ar Kultūras ministrijas e-jaunumu starpniecību

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība un darba pieredze), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Otrajā kārtā notika intervijas, kuras laikā nominācijas komisija izvērtējā kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem.

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu tika novērtēti, balstoties uz šādiem nominācijas komisijas 2018.gada 1.februāra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem:

KRITĒRIJI

Apakškritērija svars (%)

Punkti

1. Nevainojama reputācija

atbilst/ neatbilst

 

2. Valodu zināšanas

 

5

1 - 10

 

Augstākais līmenis: Latviešu valoda (C1-C2); krievu valoda (C1-C2); cita svešvaloda (B2-C2)

 

8 - 10

 

Vidējais līmenis: Latviešu valoda (C1- C2); krievu valoda (B2); cita svešvaloda (B1-C2)

 

4 - 7

 

Pamatlīmenis: Latviešu valoda (C1-C2); krievu valoda (B2); cita svešavaloda (B1-B2)

 

1 - 3

3. Izglītība

Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (ekonomista izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību) (apliecina ar iesniegto izglītības dokumentu)

atbilst/ neatbilst

 

4. Pieredze

Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā)

 

10

1 - 10

 

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

 

8 - 10

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

4 - 7

Divu vai vairāk gadu pieredze struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

1 - 3

5. Profesionālās zināšanas

 

 

 

5.1. Zināšanas un izpratne par kultūras, īpaši teātra nozari (nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā)

 

10

1 - 10

 

5.2. Zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā fiananšu vadību (nosaka, pamatojoties uz Pretendenta sniegumu intervijā)

 

 

20

1 - 10

 

5.3. VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” iepriekšējās finanšu darbības novērtējums un turpmākās finanšu darbības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (nosaka, pamatojoties uz Pretendenta sniegumu intervijā)

 

 

15

1 - 10

6. Kompetences

(katru kompetenci vērtē atsevišķi vērtību skalā no 10 līdz 1, kur: izcili – 10, ļoti labi – 8 līdz 9, labi – 7, vidēji – 6, apmierinoši – 4 līdz 5, vāji – 1 līdz 3)

 

40

 

 

6.1. Stratēģiskā plānošana

 

1 - 10

 

6.2. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu

 

1 - 10

 

6.3. Darba organizācijas un vadības prasmes

 

1 - 10

 

6.4. Sadarbības un komunikācijas prasmes

 

1 - 10

Nominācijas komisija konkursa pirmajā atlases kārtā izvērtēja 11 (vienpadsmit) kandidātus, kuri iesniedza pieteikumus konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu un 8 (astoņi) kandidāti tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā atlases kārtā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sesto daļu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.686 „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome” 19.punktam, ņemot vērā nominācijas komisijas locekļu sniegtos pretendentu izvērtējuma rezultātus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un kritērijiem, nominācijas komisija nolēma izvirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatam Gintu Kursīti, kura ieguva lielāko punktu skaitu un viņas pieredze un zināšanas ir atbilstošas valdes locekļa amata pienākumu veikšanai.