ERAF logo

Kultūras ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ir noteikta kā atbildīgā iestāde sekojošos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos (turpmāk – SAM):

ES fondu sniegtās investīcijas iepriekšējos plānošanas periodos ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti, arī darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka turpmāku investīciju stratēģisku un efektīvu ieguldīšanu, lai nodrošinātu, ka pozitīvā ietekme uz ekonomisko attīstību palielinātos un saglabātos arī turpmākajos gados.