ERAF logo

ES struktūrfondu administrēšana Kultūras ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Kultūras ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu administrēšanā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Kultūras ministrija piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu administrēšanā un uzraudzībā. Atbildīgās iestādes funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā Kultūras ministrijā pilda ES fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļa un ES fondu uzraudzības nodaļa.

Kultūras ministrija 2014.-2020. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā nodrošina šādu specifisko atbalsta mērķu (SAM) administrēšanu:

2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā Kultūras ministrijai ir pieejams ERAF līdzfinansējums vairāk kā 115 milj. EUR apmērā, kurš tiks ieguldīts nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā un attīstībā visā Latvijas teritorijā, kā arī degradēto Rīgas objektu un teritoriju revitalizācijā, pārbūvējot maza mēroga sabiedriskus, kultūras un sporta infrastruktūras objektus.

Investīcijas tiks vērstas uz to, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu šobrīd nepietiekoši izmantotās kultūras un dabas mantojuma teritorijas un objektus, padarot tos pievilcīgākus un pieejamākus iedzīvotājiem un tūristiem, kā arī paplašinot to saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas, lai veicinātu to kvalitatīvu izmantošanu. Savukārt, revitalizējot Rīgas degradētās teritorijas un objektus, tiks attīstītas jaunas pilsētas teritorijas, veicināta ekonomiskā un sociālā aktivitāte, novērsta to turpmāka degradācija.

Kultūras ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ir noteikta kā atbildīgā iestāde sekojošos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos (turpmāk – SAM):

ES fondu sniegtās investīcijas iepriekšējos plānošanas periodos ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti, arī darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka turpmāku investīciju stratēģisku un efektīvu ieguldīšanu, lai nodrošinātu, ka pozitīvā ietekme uz ekonomisko attīstību palielinātos un saglabātos arī turpmākajos gados.