2024. gada 30. maijā

Kultūras ministrija 2024. gada 29. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* „Par valsts pārvaldes uzdevuma – mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšana un attīstība – veikšanu” ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija”, kas paredz - atbalstīt mazākumtautību organizācijas kā neatņemamu Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas sastāvdaļu, veicināt mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu un attīstību, un stiprināt kultūras lomu pilsoniskas sabiedrības attīstībā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību plašākai sabiedrībai.


2024. gada 30. aprīlī

Kultūras ministrija 2024. gada 29. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu.


2024. gada 12. aprīlī

Kultūras ministrija 2024. gada 10. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Okupācijas muzeja biedrība” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu kultūras jomā, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību un darbības attīstību valsts kultūrpolitikas ietvaros atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likumā, Muzeju likumā un likumā „Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” noteiktajiem Okupācijas muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.


2024. gada 12. aprīlī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 11. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2024. gada 19. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 18. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* Par valsts pārvaldes uzdevuma mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšana – veikšanu” ar biedrību Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta iespējas.

2024. gada 19. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 19. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* Par valsts pārvaldes uzdevuma vienotas komunikācijas nodrošināšana par radošajām industrijām – veikšanu” ar biedrību Latvijas Dizaina centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • atlasīt, uzkrāt un izplatīt aktuālo informāciju par radošajām industrijām vienotā interneta platformā un sociālajos medijos;
 • sasaitē ar radošo industriju komunikācijas platformas saturu izglītot un veidot sabiedrības izpratni par radošo industriju procesiem;
 • veidot sadarbību ar nacionāla un starptautiska līmeņa partneriem (piemēram, Latvijas Dizaina gada balvas un Latvijas Arhitektūras gada balvas organizatoriem, drukātiem un elektroniskiem medijiem, līdzīga veida ārvalstu radošo industriju platformām, biznesa inkubatoriem, citām profesionālām un radošo industriju atbalsta organizācijām) ar mērķi stiprināt radošo industriju komunikācijas platformas kapacitāti ilgtermiņā.

2024. gada 18. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 11. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* “Par valsts pārvaldes uzdevuma vizuālās mākslas pētniecības un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana – veikšanu” ar biedrību “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • nodrošināt pētniecībā balstītu Latvijas vizuālās mākslas norišu attīstību un popularizēšanu vietējā un starptautiskā mērogā;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par Latvijas vizuālās mākslas norisēm un nodrošināt tās pieejamību vietējā un starptautiskā līmenī;
 • veidot lekciju un semināru ciklus laikmetīgās mākslas jomā dažādām sabiedrības grupām.

2024. gada 18. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 15. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* “Par valsts pārvaldes uzdevuma – laikmetīgās mākslas eksporta un pieejamības nodrošināšana – veikšanu” ar biedrību “KIM?” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas laikmetīgās mākslas aktualitātēm un pastāvīgi nodrošināt starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas pieejamību:
 • veicināt Latvijas mākslinieku starptautisko konkurētspēju un Latvijas laikmetīgās mākslas eksportu, nodrošinot Latvijas mākslinieku pārstāvniecību laikmetīgās mākslas eksporta veicināšanas pasākumos ārvalstīs – starptautiskās mākslas mesēs, tirgos, festivālos;
 • nodrošināt Latvijas laikmetīgās mākslas jomas pārstāvju uzturēšanos, radošo darbu, sadarbības veidošanu ar ārvalstu laikmetīgās mākslas jomas pārstāvjiem starptautiskā mākslinieku rezidencē.

2024. gada 12. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 11. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām nodrošināšanai” ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • organizēt vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par deportācijām;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par deportācijām.

2024. gada 1. februārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2024. gada 31. janvārī noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu džeza mūzikas attīstības veicināšanai:

 • sniegt metodisko palīdzību mūzikas nozares institūcijām un speciālistiem: 
  • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem; 
  • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm  interesentiem un dalībniekiem;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas džeza mūzikas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos:
  • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
  • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

2024. gada 30. janvārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošana iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu” rezultātus, 2024. gada 29. janvārī noslēgusi līdzdarbības līgumus ar SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” un 2024. gada 30. janvārī - ar AS “Latvijas Mediji” un biedrību “Ascendum”.


2023. gada 27. decembrī

Kultūras ministrija 2023. gada 27. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Šamir ” par valsts pārvaldes pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tai skaitā:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, lai aptvertu plašu sabiedrības loku.

2023. gada 22. decembrī

Kultūras ministrija 2023. gada 22. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Zemgales NVO Centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma – senioru medijpratības veicināšanu – veikšanu, kas paredz organizēt medijpratību veicinošas aktivitātes senioriem, lai mazinātu dezinformācijas radītos riskus un veicinātu kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju, tai skaitā:

 • izstrādāt un īstenot aktivitāšu plānu senioru medijpratības prasmju pilnveidošanai;
 • nodrošināt vismaz 20 (divdesmit) klātienes nodarbības senioru medijpratības veicināšanai, aptverot Kurzemes reģionu, Latgales reģionu, Zemgales reģionu, Vidzemes reģionu, Rīgu un Rīgas reģionu;
 • izveidot un izplatīt informatīvu izglītojošu materiālu ar praktiskiem padomiem, lai veicinātu senioru kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju.

2023. gada 19.decembrī

Kultūras ministrija 2023. gada 19. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Romu Kultūras Centrs ” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, tai skaitā:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus informatīvus pasākumus par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;
 • organizēt izpratni veicinošus pasākumus par romu tiesību jautājumiem;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem informatīvajiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu.

2023. gada 12. decembrī

Kultūras ministrija 2023.gada 11.decembrī ir noslēgusi līgumu ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai.

 


2023. gada 5. oktobrī

Kultūras ministrija 2023. gada 4. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Okupācijas muzeja biedrība” „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību”.


2023. gada 27. jūlijā

Kultūras ministrija 2023. gada 24. jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Creativity Lab” „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu radošo industriju jomas popularizēšanai”.


2023. gada 7. jūnijā

Kultūras ministrija 2023. gada 6. jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2023. gada 19. aprīlī

Kultūras ministrija 2023. gada 14. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Teātra darbinieku savienība” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu teātra jomā, kas paredz īstenot sekojošus uzdevumus:

 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību teātra jomā, popularizējot Latvijas teātra un atsevišķu mākslinieku atpazīstamību starptautiskajā vidē, kā arī iepazīstinot Latvijas sabiedrību ar ārvalstu teātru pieredzi;
 • veicināt informācijas apriti par starptautiskiem festivāliem, sadarbības tīkliem, izglītības, finansējuma un mobilitātes iespējām ārvalstīs;
 • sniegt aktuālo informāciju par Latvijas teātri un personālijām ārvalstu sadarbības partneriem, producentiem, festivāliem u.c. interesentiem.

2023. gada 19. aprīlī

Kultūras ministrija 2023. gada 14. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Teātra darbinieku savienība” par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu, kas paredz īstenot sekojošus uzdevumus:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem;
 • godināt un apbalvot teātra māksliniekus par izciliem sasniegumiem teātra mākslā apbalvošanas ceremonijas ietvaros teātra sezonas noslēgumā.

2023. gada 19. aprīlī

Kultūras ministrija 2023. gada 14. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Dejas informācijas centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu dejas jomā, kas paredz īstenot sekojošus uzdevumus:

 • veikt Latvijas profesionālo un amatierkolektīvu uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu saskaņā ar Dejas balvas nolikumu;
 • 2023. un 2025.gadā nodrošināt Dejas balvas pasniegšanas ceremonijas norisi iepriekšējā izvērtēšanas perioda ietvaros žūrijas komisijas izvēlētajiem laureātiem;
 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā par konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem, izglītības, finansējuma u.c. iespējām Latvijas dejas nozares pārstāvjiem;
 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

2023. gada 12. aprīlī

Kultūras ministrija 2023. gada 11. aprīlī noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā, kas paredz:

 • veicināt informācijas apriti mūzikas jomā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību mūzikas jomā;
 • popularizēt Latvijas mūziku ar mūzikas ierakstu palīdzību.

2023. gada 26. maijā

Kultūras ministrija 2023.gada 25.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Purvīša muzejs” par valsts pārvaldes uzdevuma – mākslinieka Vilhelma Purvīša kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, izpēte, saglabāšana un popularizēšana – veikšanu”, kas paredz:

 • nodrošināt mākslinieka V.Purvīša kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tai skaitā dzīves un darba vides apzināšanu un izpēti;
 • veicināt izpētē balstītu sabiedrības izglītošanu un informēšanu par mākslinieka V.Purvīša devumu latviešu profesionālās mākslas tapšanā un nacionālās ainavu skolas izveidē, sagatavojot izstādes, izglītojošās programmas un publiskus pasākumus, kā arī nodrošinot iespēju interesentiem iepazīties ar pētnieciskā darba rezultātiem.

2023. gada 11. aprīlī

Kultūras ministrija 2023. gada 6. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu arhitektūras jomā, kas paredz īstenot sekojošus uzdevumus:

 • apkopot un uzkrāt aktuālo informāciju par arhitektūras jomu un nodrošināt tās apriti dažādās auditorijās, kā arī nodrošināt profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras profesionāļiem:
 • pārstāvēt un reprezentēt Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos;
 •  nodrošināt Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta darbību un veidot valsts un pašvaldību institūciju, un nevalstiskā sektora sadarbības tīklu ar mērķi aktivizēt Latvijas pilsētu, reģionu, dažādu organizāciju līdzdalību Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvas pasākumos;
 • veikt Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektu sniegumu un sekmētu arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
 • veidot sabiedrības izpratni par augstas kvalitātes arhitektūru un būvēto vidi, un Latvijas laikmetīgās arhitektūras izcilākajiem sasniegumiem kontekstā ar Davosas deklarācijas principiem, vērtībām un Jaunā Eiropas Bauhaus stratēģiskās iniciatīvas principiem un vērtībām.

2023. gada 31. martā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Okupācijas muzeja biedrība” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu kultūras jomā, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību un darbības attīstību valsts kultūrpolitikas ietvaros atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likumā, Muzeju likumā un likumā „Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” noteiktajiem Okupācijas muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem. 


2023. gada 1. martā

Kultūras ministrija 2023.gada 28.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par valsts pārvaldes uzdevuma – mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšana un attīstība – veikšanu ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija”, kas paredz nodrošināt pasākumu norisi mazākumtautību kultūras un savpatnības saglabāšanai un attīstībai, kā arī veicināt izpratni par mazākumtautību kultūras mantojuma lomu latviskajā kultūrtelpā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību plašākai sabiedrībai.


2022. gada 29. decembrī

Kultūras ministrija š.g. 27. decembrī ar biedrību “Laiks-BL” un biedrību “Latviesi.com” ir noslēgusi līdzdarbības līgumus* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgas diasporai nozīmīgas informācijas atspoguļošanai diasporas medijos, kas paredz:

 • nodrošināt Latvijas diasporai nozīmīgu aktualitāšu, norišu un procesu daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu diasporas medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu diasporas medija satura un informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

2022. gada 29. decembrī

Kultūras ministrija š.g. 27. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas "Pasaules brīvo latviešu apvienība" pārstāvniecību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu diasporas pašdarbības kopu māksliniecisko spēju stiprināšanai, kas paredz:

 • veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu, kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi; 
 • veicināt diasporas pašdarbības kopu sadarbību un dalību citu attiecīgās diasporas mītnes zemes latviešu kopienu rīkotajos pasākumos, kā arī diasporas mītnes zemē rīkotajos pasākumos;
 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas ziņu platformās un medijos.

2022. gada 28. decembrī

Kultūras ministrija 2022. gada 28. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību “Latvijas Žurnālistu asociācija” par valsts pārvaldes uzdevuma – apkopot un analizēt ar masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politiku saistīto informāciju – veikšanu, kas paredz: 

 • apkopot informāciju par Eiropas un Eiropas Savienības mediju organizācijām un analizēt Latvijas mediju organizāciju iespējas tajās līdzdarboties;
 • informēt mediju organizācijas par iespējām iesaistītes Eiropas un Eiropas Savienības mediju organizācijās;
 • apkopot informāciju par Eiropas un Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem mediju organizācijām un analizēt Latvijas mediju organizāciju iespējas pieteikties saņemt atbalstu;
 • informēt mediju organizācijas par pieejamajiem Eiropas un Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem mediju organizācijām;
 • ja iespējams, iesaistīties Eiropas vai Eiropas Savienības atbalsta pasākumos, kas paredzēti mediju organizācijām, tostarp sniedzot atbalstu projektu izstrādei Latvijas mediju organizācijām;
 • iesaistīties Eiropas un Eiropas Savienības mediju organizācijās un līdzdarboties Eiropas un Eiropas Savienības institūcijās, tostarp piedalīties politikas iniciatīvu apspriešanā un līdzdarboties organizāciju un institūciju rīkotajos pasākumos.

2022. gada 27. decembrī

Kultūras ministrija 2022. gada 27. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu, kas cita starpā paredz:

 • īstenot diskusijas un veikt labākās prakses, t.sk. starptautiskās prakses, apkopošanu par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām;
 • īstenot publicitātes pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par mediju ombudu;
 • īstenot izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par mediju ombuda darbības ietvaros konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

2022. gada 19. jūlijā

Kultūras ministrija 2022. gada 16. jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par valsts pārvaldes uzdevuma – pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšana – veikšanu ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību, kura ietvaros tiks veicināta sabiedrības izpratne par dažādiem Latvijas vēstures notikumiem un faktiem laikposmā no Otrā pasaules kara sākuma līdz mūsdienām, kā arī nodrošināta regulāra informācijas aprite, komunikācija un publicitāte par veiktajām sabiedrības izpratnes veicināšanas aktivitātēm par dažādiem Latvijas vēstures notikumiem un faktiem laikposmā no Otrā pasaules kara sākuma līdz mūsdienām, lai aptvertu pēc iespējas plašāku sabiedrības loku.


2022. gada 30maijā 

Kultūras ministrija 2022. gada 26. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu "Pasaules latviešu mākslas centrs" par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un izstādīšanai Latvijā, kas paredz:

 • sekmēt latviešu diasporas mākslinieku vizuālās mākslas darbu saglabāšanu un pieejamību Latvijā, nodrošinot pastāvīgu latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību Latvijas pilsētā ar bagātu kultūras mantojumu;
 • veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par ekspozīcijā iekļautajiem latviešu diasporas mākslas darbiem un to autoriem.

2022. gada 26. maijā

Kultūras ministrija 2022. gada 24. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dizaina centrs”par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu. 

Plānotie uzdevumi:

 • veikt ikgadēju Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu reizi gadā , lai apzinātu izcilāko sniegumu un sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā;
 • nodrošināt pēdējo gadu laikā radītā Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu atbilstoši dizaina jomas stratēģiskajiem mērķiem un virzieniem, kā arī Jaunā Eiropas Bauhaus stratēģiskās iniciatīvas vērtībām, reizi gadā organizējot Latvijas Dizaina gada balvas konkursu;
 • izstrādāt Latvijas Dizaina gada balvas konkursa nolikumu atbilstoši mūsdienīgai starptautiskai dizaina konkursu labākajai praksei, lai nodrošinātu objektīvu iepriekšējo
  3 (trīs) gadu laikā radīto un konkursam pieteikto darbu kvalitātes izvērtēšanu;
 • izveidot Latvijas Dizaina gada balvas konkursa žūriju, kurā būtu pārstāvēti Latvijas un ārvalstu dizaina eksperti no dažādām dizaina jomām, un nodrošināt dizaina kvalitātes novērtējumu saskaņā ar konkursa nolikumu;
 • pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējo pieredzi, iestrādnēm, zīmola vērtībām un tā grafisko identitāti, veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību un pievienoto vērtību tautsaimniecības, sociālajā, valsts pārvaldības, izglītības un citās jomās, stiprināt Latvijas dizaineru un dizaina profesionāļu kopienu un informēt par Latvijas sasniegumiem dizaina jomā;
 • organizēt ikgadēju pasākumu ciklu, lai veicinātu nozares profesionāļu, dizaina studentu, valsts, pašvaldību un mediju pārstāvju, kā arī citu auditoriju interesi par Latvijas Dizaina gada balvas konkursu;
 • sagatavot un īstenot ikgadēju saturiski un vizuāli augstvērtīgu Latvijas Dizaina gada balvas konkursa labāko finālistu darbu izstādi;
 • ikgadēju Latvijas Dizaina gada balvas noslēguma ceremonijas norisi un Latvijas Dizaina gada balvas konkursa uzvarētāju un labāko finālistu apbalvošanu; 
 • uzturēt un attīstīt Latvijas Dizaina gada balvas tīmekļvietni www.dizainabalva.lv un www.designaward.lv, nodrošināt informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos (Facebook, Instagram u.c.) par Latvijas Dizaina gada balvas konkursu un ar to saistītajiem pasākumiem, tai skaitā par dizaina aktualitātēm, kas saistītas ar Latvijas Dizaina gada balvu, tādējādi veicinot Latvijas Dizaina gada balvas zīmola atpazīstamību u.c..

2022. gada 26aprīlī

Kultūras ministrija 2022. gada 22. aprīlī, pamatojoties uz Pedvāles mākslas parka likumu, noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Pedvāle” par valsts pārvaldes uzdevuma – starptautisku mākslinieku rezidenču nodrošināšanas - veikšanu, kas paredz:

 • nodrošināt mākslinieku, tostarp dažādu ārvalstu mākslinieku, uzturēšanos rezidencē;
 • starptautisko mākslinieku rezidenču ietvaros nodrošināt radošu pasākumu norisi.

2022. gada 20aprīlī

Kultūras ministrija 2022. gada 12. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dizaina centrs” par  atsevišķu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu dizaina jomā:

 • nodrošināt dizaina kontaktpunkta darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu plašu dizaina ekosistēmas dalībnieku loku; 
 • nodrošināt dizaina kontaktpunkta sociālo tīklu kontu (Facebook, Twitter, Instagram u.c.) darbību, regulāri publicējot aktuālo informāciju latviešu un angļu valodā; 
 • apkopot un nodrošināt aktuālo informāciju par notikumiem un procesiem dizaina jomā:
  • labās prakses piemēriem, dizaineru sasniegumiem, uzņēmumiem, organizācijām, biedrībām;
  • inovācijām dizaina jomā, finanšu instrumentu pieejamību;
  • izglītības iespējām dizaina jomā visos līmeņos, tostarp tālākizglītību;
  • par veiktajiem pētījumiem dizaina jomā augstskolās, pētniecības institūcijās u.c.;
  • Latvijas un ārvalstu dizaina organizāciju, asociāciju aktuālajiem projektiem un iniciatīvām, tostarp Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas Jaunais Eiropas Bauhaus (New European Bauhaus) aktualitātēm; dažādiem nacionāliem un starptautiskiem konkursiem dizaina jomā, u.c.; 
 • veidot izpratni par stratēģiskajiem mērķiem un rīcības virzieniem dizaina jomā un popularizēt tos dizaina ekosistēmas dalībniekiem un plašākai sabiedrībai, regulāri organizējot un piedaloties semināros, lekcijās, sarunās, diskusijās, darbnīcās un citos pasākumos;
 • pārstāvēt un reprezentēt Latvijas dizaina kontaktpunktu nacionālā un starptautiskā līmenī asociācijās, konferencēs, forumos, pasākumos, tostarp Eiropas dizaina asociāciju apvienībā (BEDA − The Bureau of European Design Associations), kā arī veidot sadarbību un partnerības ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu partneriem (Igaunijas Dizaina centru (Estonian Design Centre), Lietuvas Dizaina forumu (Lithuanian Design Forum), Dānijas dizaina centru (Danish Design Center)) un citiem Eiropas dizaina asociāciju apvienības biedriem u.c.

2022. gada 20aprīlī

Kultūras ministrija 2022. gada 13. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Trīs reiz Trīspar valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu vairākpaaudžu ģimeņu saietu nodrošināšanai Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs:

 • sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietu rīkošanai pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 3 x 3 saietu organizēšanas metodēm, kas paredz pasākumus latviešu vairākpaaudžu ģimenēm (arī jauktām ģimenēm, kurās vismaz viens pieaugušais ģimenes loceklis runā latviski), paplašina latviskas zināšanas, stiprina latviskas ģimenes, sekmē latvisku kopības izjūtu un draudzību veidošanos;
 • nodrošināt lektoru un ieviržu vadītāju piesaisti no Latvijas latviešu diasporas organizāciju rīkotajos vairākpaaudžu ģimeņu saietos Latvijas diasporas mītnes zemēs.

2022.gada 20. aprīlī

Kultūras ministrija 2022. gada 11. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumuNodibinājums 2x2par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu ikgadēju diasporas un Latvijas jauniešu semināru rīkošanai Latvijā vai Latvijas diasporas mītnes zemēs:

 • nodrošināt ikgadēju diasporas un Latvijas jauniešu semināru rīkošanu Latvijā vai kādā Latvijas diasporas mītnes zemē, lai stiprinātu latvisko identitāti, veicinātu jauniešu sadarbību un piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi;
 • nodrošināt lektoru un ieviržu vadītāju piesaisti ikgadējā diasporas un Latvijas jauniešu seminārā.

2022. gada 30. martā

Kultūras ministrija 2022. gada 29. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2022. gada 16. martā

Kultūras ministrija 2021. gada 15. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšanai, komplektēšanai un pieejamībai sabiedrībai:

 • nodrošināt diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma, tai skaitā Latvijas iedzīvotāju izceļošanas viļņu vēstures un diasporas latviešu dzīvesstāstu, izpēti, apzināšanu, komplektēšanu un saglabāšanu;
 • veicināt izpētē balstītu sabiedrības izglītošanu un informēšanu par diasporas daudzveidīgo pieredzi, devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas.

2022. gada 3. martā

Kultūras ministrija 2022. gada 3. martā  noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par Latvijas Okupācijas muzeja likumā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā veikšanu:

 • nodrošināt muzeja pamatfunkciju īstenošanu muzeja apsaimniekotajās telpās un izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” satura uzturēšanu ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61 (nekustamais īpašums „Stūra māja”);
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, izglītības nodaļas pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2022. gada 9. februārī

Kultūras ministrija 2022. gada 8. februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības jomā, kas paredz:

 • nodrošināt pasākumu norisi mazākumtautību kultūras un savpatnības saglabāšanai un attīstībai;
 • veicināt izpratni par mazākumtautību kultūras mantojuma lomu Latviskajā kultūrtelpā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību plašākai sabiedrībai.

2022. gada 28. janvārī

Kultūras ministrija 2022. gada 28. janvārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma grāmatu mākslā - veikšanu ar biedrību „Latvijas Grāmatizdevēju asociācija”, kura ietvaros plānots:

 • veikt Latvijā izdoto grāmatu mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes profesionālo izvērtējumu kalendārā gada ietvaros;
 • veicināt Latvijas izdevējdarbības mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes celšanu un pievērst Latvijas un ārvalstu auditorijas uzmanību izdevējdarbības sasniegumiem Latvijā.

2021. gada 28. decembrī

Kultūras ministrija 2021. gada 20. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas bērnu nometņu nodrošināšana Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu ar ārzemju organizācijas “Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību un biedrību “Eiropas Latviešu apvienība”, kas paredz:

 


2021. gada 27. decembrī

Kultūras ministrija 2021. gada 20. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „ŠAMIR” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi, kas paredz:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi, lai aptvertu plašu sabiedrības loku.

2021. gada 26. novembrī

Kultūras ministrija 2021. gada 24. novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu, kas paredz:

 • īstenot diskusijas un veikt labākās prakses, t.sk. starptautiskās prakses, apkopošanu par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām;
 • īstenot publicitātes pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par mediju ombudu;
 • īstenot izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par mediju ombuda darbības ietvaros konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

 


2021. gada 9. novembrī

Kultūras ministrija 2021. gada 8. novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus speciālista vadībā par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;
 • organizēt romu izpratni veicinošus pasākumus par romu tiesību jautājumiem
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, kā arī Pilnvarotās institūcijas darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

2021. gada 2. novembrī

Kultūras ministrija 2021. gada 1. novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienojošas atceres kultūras veidošanai un sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām nodrošināšanai:

 • Organizēt vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par deportācijām;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par deportācijām.

2021. gada 19. augustā

Kultūras ministrija 2021. gada 16. augustā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību ar nodibinājumu „Ekspozīcijas „Sirdsapziņas ugunskurs” atbalsta fonds”, kas paredz:

 • organizēt visos Latvijas reģionos izglītojošas aktivitātes, tostarp tiešsaistē, par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajām izglītojošām aktivitātēm par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību.

2021. gada 9. jūlijā

Kultūras ministrija 2021. gada 29. jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par valsts pārvaldes uzdevuma – laikmetīgās mākslas eksporta un pieejamības nodrošināšana – veikšanu ar biedrību “Kim?”, kas paredz:

 • iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas laikmetīgās mākslas aktualitātēm un pastāvīgi nodrošināt starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas pieejamību;
 • veicināt Latvijas mākslinieku starptautisko konkurētspēju un Latvijas laikmetīgās mākslas eksportu, nodrošinot Latvijas mākslinieku pārstāvniecību laikmetīgās mākslas eksporta veicināšanas pasākumos ārvalstīs – starptautiskās mākslas mesēs, tirgos, festivālos;
 • nodrošināt Latvijas laikmetīgās mākslas jomas pārstāvju uzturēšanos, radošo darbu, sadarbības veidošanu ar ārvalstu laikmetīgās mākslas jomas pārstāvjiem starptautiskā mākslinieku rezidencē.

 

2021. gada 31. maijā

Kultūras ministrija 2021. gada 24. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par valsts pārvaldes uzdevuma – vizuālās mākslas pētniecības un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana – veikšanu ar biedrību “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs”, kas paredz:

 • nodrošināt pētniecībā balstītu Latvijas vizuālās mākslas norišu attīstību un popularizēšanu vietējā un starptautiskā mērogā;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par Latvijas vizuālās mākslas norisēm un nodrošināt tās pieejamību vietējā un starptautiskā līmenī;
 • veidot lekciju un semināru ciklus laikmetīgās mākslas jomā dažādām sabiedrības grupā.

2021. gada 16. aprīlī

Kultūras ministrija 2021.gada 13.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības jomā, kas paredz:

 • nodrošināt pasākumu norisi mazākumtautību kultūras un savpatnības saglabāšanai un attīstībai;
 • veicināt izpratni par mazākumtautību kultūras mantojuma lomu Latviskajā kultūrtelpā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību plašākai sabiedrībai.

2021.gada 31. martā

Kultūras ministrija 2021.gada 30. martā, pamatojoties uz Pedvāles mākslas parka likumu, noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Pedvāle” par valsts pārvaldes uzdevuma – starptautisku mākslinieku rezidenču nodrošināšanas - veikšanu, kas paredz:

 • nodrošināt mākslinieku, tostarp dažādu ārvalstu mākslinieku, uzturēšanos rezidencē;
 • starptautisko mākslinieku rezidenču ietvaros nodrošināt radošu pasākumu norisi.

2021.gada 19. martā

Kultūras ministrija 2021. gada 19. martā  noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par Latvijas Okupācijas muzeja likumā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā veikšanu:

 • nodrošināt muzeja pamatfunkciju īstenošanu muzeja apsaimniekotajās telpās un izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” satura uzturēšanu ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61 (nekustamais īpašums „Stūra māja”);
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, izglītības nodaļas pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2021. gada 10. februārī

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar

par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

2020. gada 21. decembrī

Kultūras ministrija 2020. gada 21. decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Laiks-BL” par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai un piederības Latvijai stiprināšanai diasporas drukātajos un interneta medijos:

 • nodrošināt Latvijas un diasporas kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu diasporas drukātajos un interneta medijos latviešu valodā;
 • nodrošināt medijpratību un dezinformācijas atpazīšanu veicinoša satura veidošanu. 

 


2020. gada 23. novembrī

Kultūras ministrija 2020. gada 23. novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguvi un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz divos Latvijas reģionos;
 • veicināt Latvijas literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā

2020. gada 28. oktobrī

Kultūras ministrija 2020. gada 26. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • sniegt metodisko palīdzību mūzikas nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot meistarklases, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas džeza mūzikas žanrā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas džeza mūzikas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

2020. gada 22. oktobrī

Kultūras ministrija 2020. gada 19. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Valmieras novada fonds”, 2020.gada 20.oktobrī ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, biedrību „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un 2020.gada 22. oktobrī ar biedrību „Kurzemes NVO centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā, kas paredz :

 • veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbības attīstību, tostarp brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iesaisti;
 • veicināt sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām un mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību;
 • veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Kultūras ministrija 2020.gada 14.septembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu, kas paredz:

 • īstenot diskusijas un veikt labākās prakses, t.sk. starptautiskās prakses, apkopošanu par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām;
 • īstenot publicitātes pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par mediju ombudu;
 • īstenot izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par mediju ombuda darbības ietvaros konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

2020. gada 30. jūnijā

Kultūras ministrija 2020.gada 26.jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu "Creativity Lab" par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu radošo industriju jomas popularizēšanai.


2020. gada 10. jūnijā

Kultūras ministrija 2020. gada 4. jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2020. gada 3. jūnijā

Kultūras ministrija 2020.gada 29.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība” par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā, kas paredz:

1. Apkopot un uzkrāt aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošināt tās apriti dažādās auditorijās:

 • apkopot un sniegt informāciju par aktualitātēm arhitektūras nozarē, arhitektu prakses jautājumiem, arhitektu praksi regulējošiem tiesību aktiem, arhitektūras konkursiem, sasniegumiem arhitektūras nozarē, arhitektūras izglītību, kā arī citiem jautājumiem.

 • apkopot datus, analizēt informāciju par arhitektūras izglītību, arhitektu tālākizglītības iespējām un arhitektu praksi.

 • organizēt lekcijas un seminārus arhitektūras nozares profesionāļiem.

 • pārstāvēt un reprezentēt Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos.

2. Veikt Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot arhitektūras darbu konkursu, izstrādājot arhitektūras darbu konkursa nolikumu un izveidojot arhitektūras darbu konkursa pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisiju, kā arī nodrošinot arhitektūras darbu konkursa uzvarētāju apbalvošanu noslēguma ceremonijā.

3. Veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi un rosināt sabiedrības interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras izcilākajiem sasniegumiem:

 • nodrošināt katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi;

 • nodrošināt komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos.

2020. gada 26. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 25.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības un starpkultūru dialoga jomā, kas paredz:

 • nodrošināt pasākumu norisi mazākumtautību kultūras un savpatnības saglabāšanai un attīstībai;
 • veicināt starpkultūru dialogu un mazākumtautību pārstāvju integrāciju vietējā sabiedrībā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām.

2020. gada 12. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 4.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu, kas paredz:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

2020. gada 11. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 5.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā, kas paredz:

 • veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību teātra jomā.

2020. gada 4. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 26.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā, kas paredz:

 • veicināt informācijas apriti mūzikas jomā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību mūzikas jomā;
 • popularizēt Latvijas mūziku ar mūzikas ierakstu palīdzību.

2020. gada 4. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 26.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā, kas paredz:

 • veikt Latvijas profesionālo un amatierkolektīvu uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;
 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā par konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem, izglītības, finansējuma u.c. iespējām Latvijas dejas nozares pārstāvjiem;
 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

2020. gada 2. martā

Kultūras ministrija 2020.gada 28.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par Latvijas Okupācijas muzeja likumā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā veikšanu:

 • nodrošināt muzeja pamatfunkciju īstenošanu muzeja apsaimniekotajās telpās un izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” satura uzturēšanu ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61 (nekustamais īpašums „Stūra māja”) līdz remontdarbu uzsākšanai;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, izglītības nodaļas pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2020. gada 28. februārī

Kultūras ministrija 2020.gada 26.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Pedvāle” par valsts pārvaldes uzdevuma – starptautisku mākslinieku rezidenču nodrošināšanas - veikšanu, kas paredz:

 • nodrošināt mākslinieku, tostarp dažādu ārvalstu mākslinieku, uzturēšanos rezidencē;
 • starptautisko mākslinieku rezidenču ietvaros nodrošināt radošu pasākumu norisi.

2020. gada 26. februārī

Kultūras ministrija 2020.gada 19.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. - 12. klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. - 12. klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

2019. gada 27. decembrī

Kultūras ministrija 2019.gada 27.decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „ Latvijas Dizaineru savienība” par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu”, kas paredz:

 • veikt Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu reizi divos gados (aptverot gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, tajā skaitā produktus, pakalpojumus, procesus), lai apzinātu izcilāko sniegumu un sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā;
 • pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējām iestrādnēm, veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību citās nozarēs, kā arī Latvijas sasniegumiem dizaina jomā.

2019. gada 27. decembrī

Kultūras ministrija 2019.gada 19.decembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Laiks-BL” par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai un medijpratības veicināšanai diasporas drukātajos un interneta medijos:

 • nodrošināt Latvijas un diasporas kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu diasporas drukātajos un interneta medijos latviešu valodā;
 • nodrošināt medijpratībā izglītojoša satura veidošanu.

2019. gada 12. novembrī

Kultūras ministrija 2019.gada 10.jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 3. un 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, izmantošanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2019. gada 12. novembrī

Kultūras ministrija 2019.gada 4.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai:

 • veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu, kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi;
 • veicināt diasporas pašdarbības kopu sadarbību un dalību citu attiecīgās diasporas mītnes zemes latviešu kopienu rīkotajos pasākumos;
 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas ziņu platformās un medijos.

2019. gada 11. novembrī

Kultūras ministrija 2019.gada 6.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „ŠAMIR” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā;

 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, lai aptvertu plašu sabiedrības loku.

2019. gada 16. oktobrī

Kultūras ministrija 2019.gada 15.oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, un interešu aizstāvību:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus speciālista vadībā par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;

 • organizēt romu izpratni veicinošus pasākumus par romu tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem

 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, un interešu aizstāvību, kā arī organizācijas darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

2019. gada 19. augustā

Kultūras ministrija 2019.gada 19.augustā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un pieejamība sabiedrībai – veikšanu:

 • nodrošināt diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma, tai skaitā izceļošanas viļņu vēstures un diasporas latviešu dzīvesstāstu, izpēti, apzināšanu, komplektēšanu un saglabāšanu, veidojot diasporas materiālā mantojuma krājumu pētnieciskiem un izglītojošiem nolūkiem;

 • veicināt izpētē balstītu sabiedrības izglītošanu un informēšanu par diasporas daudzveidīgo pieredzi, devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas, veidojot izstādes, izglītojošās programmas un publiskus pasākumus, kā arī nodrošinot interesentiem iespēju iepazīties ar diasporas materiālā mantojuma krājuma materiāliem.

2019. gada 16. augustā

Kultūras ministrija 2019.gada 12.augustā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām nodrošināšanai:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par deportācijām;

 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par deportācijām.

2019. gada 16. augustā

Kultūras ministrija 2019.gada 12.augustā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (Latgales reģionā), nodibinājumu „Valmieras novada fonds” (Vidzemes reģionā), biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” (Rīgas reģionā), biedrību „Kurzemes NVO centrs” (Kurzemes reģionā), biedrību „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (Zemgales reģionā):

 • stiprināt reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem);

 • veicināt mazākumtautību iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialogu reģionā;

 • veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, organizējot iedzīvotāju diskusiju platformas par kopienām svarīgiem lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa jautājumiem, ievērojot sabiedrības daudzveidību.

2019. gada 30. jūlijā

Kultūras ministrija 2019.gada 22.jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu:

 • īstenot diskusijas un veikt labākās prakses, t.sk. starptautiskās prakses, apkopošanu par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām;
 • īstenot publicitātes pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par mediju ombudu;
 • īstenot izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par mediju ombuda darbības ietvaros konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

2019. gada 27. jūnijā

Kultūras ministrija 2019.gada 19.jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Pasaules latviešu mākslas centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma – latviešu diasporas mākslas saglabāšana un izstādīšana Latvijā – veikšanu:

 • sekmēt latviešu diasporas mākslinieku vizuālās mākslas darbu saglabāšanu un pieejamību Latvijā, nodrošinot pastāvīgu latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību (tai skaitā kolekciju transportēšanu, glabāšanu un izstādīšanu sabiedrībai pieejamās un mākslas darbu uzglabāšanai un izstādīšanai piemērotās telpās) vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā Latvijas pilsētā ar bagātu kultūras mantojumu;
 • veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par ekspozīcijā iekļautajiem latviešu diasporas mākslas darbiem un to autoriem.

2019. gada 27. jūnijā

Kultūras ministrija 2019.gada 21.jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par valsts pārvaldes uzdevuma – Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas un Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošinājums diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • sniegt atbalstu diasporas organizācijām ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu pasākumu rīkošanai diasporas mītnes zemēs;
 • sniegt atbalstu Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumu rīkošanai diasporas mītnes zemju latviešu kopienu centros, tai skaitā nodrošināt Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumu (koncerti, viesizrādes, izstādes u.c.) un to norises vietu plāna izveidi un īstenošanu;
 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas mītnes zemēs par Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanas pasākumiem un diasporas centros organizētajiem Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumiem.

2019. gada 28. maijā

Kultūras ministrija 2019.gada 27.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Nodibinājums 2x2” par valsts pārvaldes uzdevuma – ikgadēja diasporas un Latvijas jauniešu semināra rīkošana Latvijā vai Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • nodrošināt ikgadēja diasporas un Latvijas jauniešu semināra rīkošanu Latvijā vai kādā Latvijas diasporas mītnes zemē pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 2 x 2 semināru organizēšanas metodēm, lai stiprinātu latvisko identitāti, veicinātu jauniešu sadarbību un piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi;

 • nodrošināt lektoru un ieviržu vadītāju piesaisti ikgadējā diasporas un Latvijas jauniešu seminārā;

 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs par ikgadējo diasporas un Latvijas jauniešu semināru.

2019. gada 21. maijs

Kultūras ministrija 2019.gada 21.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu jauniešu demokrātiskās līdzdalības prasmju un zināšanu uzlabošanai un piederības sajūtas stiprināšanai:

 • veicināt skolu jauniešu, tostarp jauniešu no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, savstarpējo sadarbību, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot demokrātisko līdzdalību veicinošas aktivitātes visos Latvijas reģionos;

 • nodrošināt interaktīvi izglītojošas aktivitātes jauniešiem par valsti un demokrātiju darbībā, kas vērstas uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi;

 • organizēt ikgadēju demokrātijas vasaras skolu jauniešiem, nodrošinot rezultātu pēctecību un izplatīšanu plašākā jauniešu auditorijā;

 • nodrošināt informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par demokrātisko līdzdalību veicinošām un interaktīvi izglītojošām aktivitātēm jauniešiem, tostarp ikgadējo demokrātijas vasaras skolu.

2019. gada 17. aprīlis

Kultūras ministrija ar I.Kozakevičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociāciju 2019.gada 18.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.

2019. gada 11. aprīlis

Kultūras ministrija 2019.gada 2.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Trīs reiz trīs” par valsts pārvaldes uzdevuma – vairākpaaudžu ģimeņu saietu nodrošināšana Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietu rīkošanai pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 3 x 3 nometņu organizēšanas metodēm, kas paredz pasākumus vairākpaaudžu latviešu ģimenēm (arī jauktām ģimenēm, kurās vismaz viens pieaugušais ģimenes loceklis runā latviski), kas paplašina latviskas zināšanas, stiprina latviskas ģimenes, sekmē latviskas kopības izjūtu un draudzību veidošanos;

 • nodrošināt lektoru piesaisti no Latvijas latviešu diasporas organizāciju rīkotajos vairākpaaudžu ģimeņu saietos Latvijas diasporas mītnes zemēs;

 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti par diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietiem Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs.

2019. gada 5. februārī

Kultūras ministrija 2019.gada 5.februārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma grāmatu mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijā izdoto grāmatu mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes profesionālo izvērtējumu kalendārā gada ietvaros;

 • veicināt Latvijas izdevējdarbības mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes celšanu un pievērst Latvijas un ārvalstu auditorijas uzmanību izdevējdarbības sasniegumiem Latvijā.

2018. gada 26. novembrī

Kultūras ministrija 2018.gada 22.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

2018. gada 7. novembrī

Kultūras ministrija 2018.gada 31.oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latgolys Producentu Grupa” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā:

 • atbalstīt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus Latgales reģionā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), kas vērsti uz dažādu tautību jauniešu savstarpējo sadarbību un izpratnes par lokālās, nacionālās un eiropeiskās identitātes jautājumiem veicināšanu, organizējot dažādu tautību jauniešu auditorijai saistošus mūzikas pasākumus (koncertus), kas popularizē dažādu tautu kultūras nozīmi mūsdienīgas kultūrtelpas attīstībā;

 • veicināt starpkultūru dialogu Latgales reģiona publiskajā telpā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), organizējot Latgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem saistošus pasākumus (publiskas diskusijas un kultūras vakari), kas vērsti uz savstarpējās sadarbības veicināšanu un dažādu tautību kultūras vērtību iepazīšanu.

2018. gada 31. oktobrī

Kultūras ministrija 2018.gada 26.oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Modes palāta” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā, tostarp par dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku.

2018. gada 27. jūlijā

Kultūras ministrija 2018.gada 25.jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu.

2018. gada 4. jūlijā

Kultūras ministrija 2018.gada 2.jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Šamir” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi.

2018. gada 24. maijā

Kultūras ministrija 2018. gada 24. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas par deportācijām nodrošināšanai.

2018. gada 2. maijā

Kultūras ministrija 2018.gada 26. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;

 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;

 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;

 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2018. gada 6. aprīlī

Kultūras ministrija 2018. gada 5.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

2018. gada 5. aprīlī

Kultūras ministrija 2018. gada 5. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas vizuālās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā;
 • veicināt informācijas apriti par vizuālās mākslas nozari;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas vizuālajā mākslā.

2018. gada 29. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 28. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIX-C” par ššādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas elektroniskās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos,
 • veicināt informācijas apriti par elektroniskās mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī,
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas elektroniskajā mākslā un elektroniskās mākslas nozares māksliniekiem.

2018. gada 29. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 28. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „KIM?” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikššanu:

 • veicināt inovatīvas, starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas attīstību,
 • organizējot profesionālas laikmetīgās mākslas izstādes, iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenoššanā un veicināt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu.

2018. gada 19. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 2.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā.

2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 13.martā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Radošo savienību padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – radošās personas statusa piešķiršana personām, kuras nav nevienas radošās profesionālās organizācijas biedri – deleģēšanu.

2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2018. gada 13. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Kultūras un mākslas projekts NOASS” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas video mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par video mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas video mākslā un video mākslas nozares māksliniekiem.

2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

2018. gada 20. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā.

2018. gada 24. janvārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2018.gada 23.janvārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

*Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.2., 4.7.1, 5.1. un 5.1.6 apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam