Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) ir uzsākusi fonda aktivitātes „13.4.Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem” (turpmāk – aktivitāte) atklātas projektu iesniegumu atlases „Mācības dažādu jomu profesionāļiem par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju” (turpmāk – atklāta atlase) konkursa īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr.651 „Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 11.punktā noteiktajam Kultūras ministrija ir izsludinājusi aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir sekmēt trešo valstu pilsoņu pamattiesību īstenošanu un viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot piekļuvi pakalpojumiem un pakalpojumu kvalitāti.

Atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa ietvaros atbalstāmās darbības ir interaktīvs teorētisko un praktisko zināšanu mācību kurss dažādu jomu institūciju (tostarp valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu, medicīnas iestāžu u.c.) speciālistiem, kuri ikdienas darbā strādā ar fonda mērķa grupu, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu, sadarbību un izpratni par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti fonda mērķa grupai.

Fonda mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji) un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā – fonda mērķa grupa) un ieradušies Latvijā pēdējo piecu gadu laikā. Fonda mērķa grupā neietilpst Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Atklātas atlases konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 500 000 euro un ne mazāk kā 200 001 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no projekta līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2027. gada 31. maijam.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona, personu apvienība vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas nacionālās programmas 2.konkrētā mērķa „Likumīga migrācija un integrācija” 005.intervences jomā „Integrācijas pasākumi: pilsoniskās ievirzes kursi un cita apmācība”.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2024. gada 4. martam, nosūtot Kultūras ministrijai, izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) (izmantošanas apraksts latvija.lv). Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2024. gada 13. februārī plkst.10.00. Seminārs notiks, izmantojot Microsoft Teams programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2024. gada 9. februārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Pielikumi:


*Dokuments apstiprināts, pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2024.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.2.5-20-1 „Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes „13.4.Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem” atklātas projektu iesniegumu atlases „Mācības dažādu jomu profesionāļiem par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju” konkursa projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma sagatavošanas metodisko norādījumu apstiprināšanu”