Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un padomes regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvatūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla  atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai

Regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 7.jūlija regula Nr.2021/1147, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu

Regula

Politikas plānošanas dokumenti

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda nacionālā programma

Latvijas Republikas tiesību akti

Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums

Likums

Ministru kabineta 2022. gada 18.oktobra noteikumi Nr.651 „Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”

MK noteikumi

Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojums Nr. 695 "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gadam atbildīgajām iestādēm" MK rīkojums