Līdzfinansējuma konkursi

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2021-2027)  un Eiropas Savienības programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021–2027).

Konkursa dokumentācija pieteicējiem:

KM līdzfinansējuma konkursa nolikums

KM līdzfinansējuma konkursa pieteikuma veidlapa

KM līdzfinansējuma konkursa pieteikuma veidlapa literāro darbu apritei

KM līdzfinansējuma konkursa izdevumu tāme

Konkursa komisijai paredzētie dokumenti:

KM līdzfinansējuma konkursa projektu vērtēšanas komisijas apliecinājums

KM līdzfinansējuma konkursa priekšnoteikumu vērtēšanas veidlapa

KM līdzfinansējuma konkursa kvalitātes kritēriju veidlapa

KM līdzfinansējuma konkursa kvalitātes kritēriju veidlapa literāro darbu apritei

Finansējums:
Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 150 000 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 20 000 euro.

Iesniegšana:
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2024. gada 18. martam:

  • K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz plkst.16.00, nogādājot tos personīgi;
  • vai nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2024. gada 18. marts);
  • vai elektroniska dokumenta formā (pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963

Svarīgi! Lūdzam vērst uzmanību uz priekšnoteikumu vērtēšanas kritērijiem projektu iesniegšanas laikā, jo īpaši uz nodokļu parādu neesamību uz projekta iesniegšanas brīdi. Pēc projektu iesniegumu saņemšanas Kultūras ministrija izskatīs atbilstības kritērijus, un, ja organizācijai uz iesniegšanas brīdi tiks konstatēts nodokļu parāds, kas pārsniegs 150 euro, tas būs par pamatu vērtēšanas komisijas lēmumam šādu projektu nevirzīt tālāk uz vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem un līdzfinansējuma aprēķinam.

Vērtēšana:
Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas u.tml. prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Provizoriskais attiecināmo aktivitāšu periods:
Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts organizāciju Valsts kases kontā pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs šī gada maija mēnesis.

Kontaktinformācija:
Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni +371 20246894 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 8., 9., 10. un 11.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.4.1 un 7.3.punktu, ņemot vērā 2022.gada 16.septembrī parakstītās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas un Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas sadarbības programmas 2023.-2026.gadam kultūras jomā 4.pantā ietverto uzdevumu, uzaicina privātpersonas ar pietiekamu kompetenci un pieredzi iesniegt atbilstoši darba uzdevumam sagatavotus pieteikumus līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma – Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”– veikšanu” slēgšanai.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 20. martam, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 20. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 7. marta plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 7. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26453523 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 14. februāra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 14. februāris), vai nosūtot elektroniski Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29126544 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 12. februāra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 12. februāris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29126544 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 12. februāra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 12. februāris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 25784770 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 29. janvāra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024.gada 22.janvāris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 25784770 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2024. gada 29. janvāra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2024. gada 29. janvāris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26142240 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 16.00, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 22. decembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29752653 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 16.00, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 22. decembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26188185 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023gada 4. decembra plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 4.decembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26142240  vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 27. novembra plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu –
K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 27. novembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: 
pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni
 
+371 26434343 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 16. novembra plkst. 17.15, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 16. novembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26453523 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2023. gada 13. novembra plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 13. novembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26188185 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 13. novembra plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu –
K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 13. novembris), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: 
pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26434343 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 24. augusta plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 24. augusts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26434343 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 20. jūlija plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu - K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 20. jūlijs), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26434343 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz š.g. 29. maija plkst. 16.00, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 29. maijs), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2023. gada 3. maijam, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 3. maijs, elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pieteikumi līdz 2023. gada 13.aprīļa plkst. 17.00 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 13.aprīlis), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26236683, +371 29154040 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 10. marta plkst. 16.00 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 10. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29752653 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 9. marta plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 9. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29752653 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 7. marta plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 7. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29752653 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi līdz 2023. gada 6. marta plkst. 17.15 jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 6. marts), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 29752653 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 27. februāra plkst. 17.15 vienā no šādiem veidiem:

Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā vai pa pastu, sūtot uz adresi: Kultūras ministrija, K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 27. februāris), vai nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai - elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26236683, +371 29129283 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Citi finansējuma konkursi

CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Tiešssaistes rīka CultureEU rokasgrāmata

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.

Pieteikšanās termiņi 2022.gadam:  

Radošo braucienu atbalstam
29.08.2022 – 26.09.2022 

Īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai
20.08.2022 – 20.09.2022

Pretendenti no Latvijas jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, rakstot e–pastu ieva@norden.lv vai zvanot uz tālruni +371 28682639.

Vairāk informācijas

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv