KM līdzdarbības līgumu konkursi

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2022.gada 20.maija plkst. 16.00, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2022.gada 20.maijs), vai nosūtot elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 67330311 vai, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2022.gada 6.jūnija plkst. 17:15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2022.gada 6.jūnijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Citi finansējuma konkursi

Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un "Radošā Eiropa" atbalstītajiem projektiem
 

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014-2020), „Radošā Eiropa” (2021-2027)  un Eiropas Savienības programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021–2027).

Konkursa dokumentācija:

Finansējums:

Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 150 000 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 20 000 euro.

Iesniegšana:

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam:

  • K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz plkst.17.00, nogādājot tos personīgi;
  • vai nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2021.gada 20.aprīlis);
  • vai elektroniska dokumenta formā (pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv

Vērtēšana:

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas u.tml. prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Provizoriskais attiecināmo aktivitāšu periods:

Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts organizāciju Valsts kases kontā pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs š.g. septembris.

Kontaktinformācija:

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 20246894 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv

 

CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Tiešssaistes rīka CultureEU rokasgrāmata

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse.

No 2022.gada 11.janvāra līdz 11.februārim izsludināts pieteikšanās termiņš mākslinieku rezidenču centru atbalstam (funding for artist residencies). Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Granta ietvaros tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 11.februārim (plkst. 15:59). Šogad šī ir vienīgā pieteikšanās šinī programmas modulī.

No  24.janvāra līdz 24.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai (network funding). Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu kultūras jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, pilnveidot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Sadarbības tīklā jāiekļauj vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 24.februārim (plkst. 15:59). Ilgtermiņa sadarbības tīklu atbalsta saņemšanai šis ir vienīgais pietiekumu iesniegšanas termiņš, bet īstermiņa sadarbības tīklu izveidei pieteikumus varēs iesniegt arī no 20.augusta līdz 20.septembrim.

Pretendenti no Latvijas jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, rakstot e–pastu ieva@norden.lv vai zvanot uz tālruni +371 28682639.

Vairāk informācijas

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv