Patvēruma meklētājs ir persona, kas ir pametusi savu mītnes zemi, baidoties no vajāšanas vai kara draudu dēļ un ierodas kādā valstī, lai lūgtu patvērumu. Par patvēruma meklētāju Latvijas Republikā uzskatāma persona, kura iesniegusi iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Ja statuss netiek piešķirts, patvēruma lūdzējam ir jāpamet valsts.

Bēgļa statusu var piešķirt, ja persona pamatoti baidās no vajāšanas savas pilsonības valstī vai iepriekšējās mītnes zemē rases, reliģijas, tautības, sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ.

Alternatīvo statusu piešķir personai, ja ir pamats uzskatīt, ka šai personai tās pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret to vai tās pazemojoša sodīšana, vai arī ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ šai personai nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties savas pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks).

attēls

Kultūras ministrija līdzdarbojas 2015.gada 2.decembrī Ministru Kabinetā apstiprinātā "Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" īstenošanā.

Kultūras ministrija ir atbildīga par:

1. Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programmas par Latviju patvēruma meklētājiem nodrošināšanu;

2. Tulku pakalpojumu nodrošināšanu saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem;

3. Pasākumu pilsoniskās sabiedrības iesaistei nodrošināšanu.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Ilona Jekele

Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja
Ilona.Jekele [at] km.gov.lv