Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Latvijā ir piecas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu tipoloģiskās grupas: arheoloģiskie pieminekļi, arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi, mākslas pieminekļi, industriālie pieminekļi, vēsturisko notikumu vietas.

Pārvaldes galvenie uzdevumi un tiesības ir:

  • Realizēt valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā.

  • Veikt kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzināt un pētīt kultūras mantojumu.

  • Izskatīt dokumentāciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem.

  • Dot norādījumus kultūras pieminekļu īpašniekiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.

  • Izsniegt noteikta parauga atļaujas konservācijas, restaurācijas, remonta un rekonstrukcijas darbu veikšanai kultūras pieminekļos.

  • Veikt mākslas un antikvāro priekšmetu ekspertīzi, izsniegt atļaujas to izvešanai uz ārvalstīm.

  • No īpaši iedalītiem līdzekļiem finansēt kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus.

  • Apturēt saimniecisko darbību, ja tiek pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi un tiek apdraudēts kultūras piemineklis, par pārkāpumiem uzlikt administratīvos sodus, celt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Kontaktinformācija

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs (67229272, pasts@mantojums.lv).

Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas mākslas priekšmetu eksperti jautājumos par atļauju un izziņu sagatavošanu mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm (67224519)
Pirmdien 10:00 -17:00
Otrdien, ceturtdien 10:00 -14:00