Autortiesības ir autora tiesības noteikt, vai un kādā veidā un par kādu atlīdzību citas personas ir tiesīgas izmantot viņa radītos literāros, vizuālās mākslas, muzikālos u.tml. darbus.

Blakustiesības pieder izpildītājiem (piemēram, dziedātājiem, dejotājiem un aktieriem), fonogrammu producentiem, filmu producentiem un raidorganizācijām. Blakustiesības aizsargā šo personu darbības rezultātus - izpildījumus, fonogrammas (skaņu ierakstus), filmas un raidījumus.

Autortiesības aptver gan tiesības kontrolēt autoru darbu izmantošanu (mantiskās tiesības), gan tiesības aizsargāt īpašo personisko saikni ar savu darbu (personiskās tiesības). Autora mantiskās tiesības ir, piemēram, tiesības atļaut vai aizliegt darbu kopēšanu, publisku izpildīšanu, izplatīšanu, pārveidošanu. Autora personiskās tiesības ietver tiesības norādīt savu vārdu vai pseidonīmu, pieņemt lēmumu par darba publicēšanu, pieprasīt sava darba negrozāmību u.c.

Ministrijas kompetence autortiesību un blakustiesību jomā ir:

  • izstrādāt normatīvo aktu projektus autortiesību un blakustiesību jomā;
  • organizēt un veikt kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzību,
  • informēt sabiedrību par autortiesību un blakustiesību jautājumiem;
  • uzkrāt un analizēt informāciju par autortiesību un blakustiesību situāciju un uzraudzību valstī;
  • analizēt Eiropas Savienības, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas un citu institūciju dokumentus autortiesību un blakustiesību jomā un sagatavot priekšlikumus to īstenošanai Latvijas Republikā.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par autortiesībām

Autortiesības izglītībā: galvenie noteikumi, izņēmumi un organizācijas, kas var atbildēt uz jūsu jautājumiem

Metodiskais materiāls par autortiesībām un blakustiesībām

Kontaktpersonas Kultūras ministrijā

Ilona Pētersone

Autortiesību nodaļas vadītāja
Ilona.Petersone [at] km.gov.lv