Gads

Pētījuma nosaukums

Pētījuma veicējs

 
2024 Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
2023 Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts

Pētījums par Latvijas nacionālo mediju vidi

SIA "TNS LATVIA"

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem

Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”
2022 SIA "TNS LATVIA"
Latvijas Kultūras akadēmija
Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”
Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija un SIA Pētījumu centrs SKDS
Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”
2021 Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”
Latvijas Kultūras akadēmija

2020

LKA, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, SIA „SKDS”
SIA "CSE COE"

Biedrība" Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija", domnīca Providus, biedrība "Ascendum"

Programmas ”Latvijas skolas soma” satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019. gadā Latvijas Kultūras akadēmija

Novietnes analīze "Konferenču centrs un koncertzāle Elizabetes ielā 2, Rīgā

Arhitektu birojs SIA „A + Sh”
Latvijā populārāko torrentu vietņu audits un to auditorijas izpēte (galvenie secinājumi) (2020) Gemius Latvia
2019

Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim

Gala ziņojums: Kopsavilkums

Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Latvijas viedtālruņu lietotāju autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanas paradumi (kopsavilkums)

Dr. Arnis Sauka

Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā. Pamata pieņēmumi finanšu un sociāli ekonomiskajai analīzei

Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā. Kopsavilkums par veikto sociāli - ekonomisko analīzi

SIA "Inspirante"
Atzinums par juridisko risinājumu Nacionālās koncertzāles ar konferenču centra projekta PPP finansēšanas modelim, kas paredz privātas zemes piesaistes iespējas
 
Zvērinātu advokātu birojs „BDO Law”
Nacionālās koncertzāles projekts Rīgā. Alternatīvie novietojumi Arhitektu birojs NAMS
 
2018

Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projekta Rīgā īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā

PricewaterhouseCoopers SIA

Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

Zinātnes patēriņa dati Pretendentu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, Pētījumu centrs SKDS, Biedrība Culturelab
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums Pretendentu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, Pētījumu centrs SKDS, Biedrība Culturelab
Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte

SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

Pētījums par Latvijas valsts simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” sagatavošanas un ieviešanas procesa sagatavošanās posmu

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

 
2017 Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra

Pētījums "Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos"

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs

Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

 
2016

Kā radošās industrijas var veicināt inovācijas tūrisma sektorā Ziemeļu Dimensijas terotorijā (Cross-country report "Mapping exercise: How could creative industries foster innovation in tourism in the Northern Dimension area?”)

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC) ar Eiropas Komisijas atbalstu

Latvijas iedzīvotāju aptaujas un statistikas datu analīze. Kultūras auditorija Latvijā: situācija, procesi, tendences

Biedrība "Culturelab". Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts „Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums”

Pētījums par PVN piemērošanas ietekmi kultūras nozarē

SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija"

Kultūras periodikas finansējums Latvijā

Latvijas Radošo savienību padome

Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

 
2014 Atalgojuma analīze Baltijas valstu un pašvaldību profesionālajās koncertorganizācijās, teātros, operas un baleta teātros SIA „Civitta Latvija“

Latvijas arhitektūras nozares statistisks raksturojums

SIA "Excolo Latvia" 

 
2013 Latvijas kultūras kanona veidošanas metodoloģiskie kritēriji un principi. Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana Biedrība CULTURELAB, Latvijas Kultūras akadēmija
Ziņojums „Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai” Personu apvienība „SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts””
 
2008

 

 

Radošo industriju izpēte: statistikas datu aktualizācija Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs
Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūts
Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Kultūrvides daudzveidības veicināšana un pārvaldība: nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas Latvijas Universitāte

Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais
pamatojums

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

 
2007 Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai tradicionālajā un elektroniskajā vidē Latvijas Nacionālā bibliotēka
Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē LU Sociālo un politisko pētījumu institūts
Radošās industrijas Latvijā Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs
Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums Baltijas Sociālo zinātņu institūts
 
2006 Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu finansējums kultūrai SIA „Baltic Project Consulting” (pasūtītājs LR Finanšu ministrija)

Dizains Latvijai (Design for Latvia)
Pētījuma ziņojums angļu valodā
Pētījuma ziņojums latviešu valodā
Pētījuma pielikums angļu valodā

Dr. Per Mollerup
 
2005 Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā (4 gadījumu izpēte – teātris, dizains, kultūrtūrisms, kino -, kultūras patēriņa pētījums) Rīgas Ekonomikas augstskola ar Lielbritānijas padomes atbalstu
 
2002 Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu BO SIA ZA Ekonomikas institūts
Pētījums par sabiedrības informētību kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji BO SIA ZA Ekonomikas institūts
Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē Baltijas studiju centrs
Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana ekonomiski rentablai un efektīvai muzeju darbībai BO SIA ZA Ekonomikas institūts
Datu bāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki” Latvijas Nacionālā bibliotēka
Reģionālā reforma un bibliotēkas

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvija kā Eiropas monētniecības sastāvdaļa. Naudas atradumi (depozīti) Latvijā (1.-20.gs.). Latvijas Vēstures muzejs
Viduslaiki Latvijā Turaidas muzejrezervāts
Latvijas reģionālo profesionālo teātru skatītāju pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte Baltijas Sociālo zinātņu institūts
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja Baltijas Sociālo zinātņu institūts
 
2003 Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimnieciskā aprēķināšana (statistisko rādītāju pilveidošana) BO SIA ZA Ekonomikas institūts
 
2001 Tautas mākslas pieejamības izpēte Baltijas Sociālo zinātņu institūts
  Kultūras pieejamība novados – analīzes kultūrpolitiskie aspekti Baltijas Sociālo zinātņu institūts
  Filmu nozares ekonomiskā potenciāla izmantošana Latvijas tautsaimniecībā BO SIA ZA Ekonomikas institūts
  Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā BO SIA ZA Ekonomikas institūts
  Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde BO SIA ZA Ekonomikas institūts
  Rīgas Doma muzeja vēstures un kolekcijas likteņa izpēte Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
  Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģisko senlietu apzināšana un izpēte (Ludzas Odukalna kapulauka katalogs) Latvijas Vēstures muzejs
  Izstādes "Kurzeme Eiropā. Hercogs Pēteris, Bīronu nams un Kurzemes leģendas kataloga papildināšana ar jauniem izpētes materiāliem Rundāles pilsmuzejs
  Fridriha Vilhelma Brederlo kolekcijas izpēte Latvijas Mākslas muzeju apvienība, Ārzemju mākslas muzejs
  Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja zinātniskās koncepcijas izstrāde Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
 
2000 Bibliotēku ekonomika – pakalpojumi, finansēšana un darbības efektivitāte BO SIA LZA Ekonomikas institūts
  Latvijas bibliotēku statistika Eiropas savienības kontekstā LNB
  Kultūras decentralizācija, sociālo procesu analīze un to ietekme uz kultūras nozares attīstību novados Baltijas datu nams, BO VU LZA Ekonomikas institūts
  Kultūras procesi un marginalizācijas problēma LU Filozofijas un socioloģijas institūts
  Marginalizācijas procesu izpēte Latvijas pilsētu iedzīvotāju vidū Baltijas datu nams
  Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā Jenčepingas Starptautiskā Biznesa skola, Mediju menedžmenta un transformācijas centrs, Zviedrija
Turku Ekonomikas un Biznesa Administrācijas skola, Biznesa izpētes un attīstības centrs, Media Grupa, Somija
 
1999 Iedzīvotāju aptauja: Muzeji Baltijas datu nams
  Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos: nostādnes un risinājumi Baltijas datu nams
  Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums Baltijas datu nams
  Kultūras nozares tautsaimnieciskais nozīmīgums BO SIA ZA Ekonomikas institūts
  Nacionālās programmas „Kultūra“ kopsavilkuma dokumenta izstrāde LZA Ekonomikas institūts
  Sabiedrības integrācijas kultūrpolitiskā dimensija LU Filozofijas un socioloģijas institūts
 
1998 Latviešu seniespiedumu kopkatalogs LNB
  Latvijas bibliotēka 20.gs. beigās LNB
  Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tifloloģisko materiālu datu bāzes veidošana Latvijas Neredzīgo bibliotēka
  Monēta un tradīcija Latvijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
  Turaidas mūra pils – vienas no izcilākajām un nozīmīgākajām pilīm – cietokšņiem Latvijā – saglabāšana Turaidas muzejrezervāts
  Bornes baznīca, draudze un novads 16.gs. 2.puse – 20.gs. Latvijas Etnogrāf. brīvdabas muzejs
  Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģiskos pieminekļos iegūto senlietu apzināšana un izpēte Latvijas Vēstures muzejs
  Izstādes „Ungurmuiža” zinātniskā kataloga izstrāde Rundāles pils muzejs
  Vācu un padomju okupācijas gados iznīcinātie nekustamie kultūras pieminekļi VKPAI
  Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte un prognoze Baltijas Datu nams
  Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors Baltijas Datu nams
  Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums BO SIA ZA Ekonomikas institūts
  Kultūrpolitikas filozofiskie aspekti Latvijas integrācijas procesā ES Filozofijas un socioloģijas institūts
  Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts Filozofijas un socioloģijas institūts
 

Vairāk par kultūras jomā veiktajiem, pašlaik izstrādē esošajiem un paredzētajiem pētījumiem skatīt Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē: petijumi.mk.gov.lv