Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā. Jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Latvijas romu kultūra un tās unikālais mantojums veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem.  Romi tiek uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā. 

Pēdējos gados Eiropas un citās valstīs, arī Latvijā, ir novērojama tendence apzīmēt daudzskaitlīgu kopienu ar endonīmu „Romá” (latviskā versijā „romi”), kas kopš Pirmā Pasaules Romu kongresa 1971.gadā pakāpeniski kļuvis par visu romu tautību universālo pašnosaukumu. 

Nacionālā līmeņa ziņojumos un pētījumos ir konstatēts, ka romi ir uzskatāmi par sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju grupu, kura darba tirgū tiek diskriminēta un kuras nodarbinātības iespējas ir ierobežotas, ņemot vērā romu izteikti zemo izglītības līmeni.  

Ņemot vērā romu situāciju Latvijā izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, kā arī Eiropas Komisijas padomes ieteikumus, 2012.gadā tika izstrādāts nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai, kas tika iekļauts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu ietvarā. 

Atsaucoties uz Eiropas Savienības 2021.gada 12.martā apstiprinātā Padomes ieteikuma par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību 1.panta izpildi, 2022.gada 3.maijā apstiprināts Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022. – 2023.gadam, kurā iekļauti izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu un citu nozaru politikas pasākumi.

Plāna projekta sagatavošanu nodrošināja starpinstitucionāla darba grupa sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Darba grupas sastāvā bija iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”, biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, biedrības „Romu Kultūras Centrs”, biedrības „Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas””, ārvalstu organizācijas „Starptautiskā Romu Apvienība” pārstāvniecības pārstāvji, Ventspils Sociālā dienesta darbiniece, kā arī Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību savienības un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Darja Kulagina

Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente
Darja.Kulagina [at] km.gov.lv