Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā. Jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Latvijas romu kultūra un tās unikālais mantojums veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem.  Romi tiek uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā. 

Pēdējos gados Eiropas un citās valstīs, arī Latvijā, ir novērojama tendence apzīmēt daudzskaitlīgu kopienu ar endonīmu „Romá” (latviskā versijā „romi”), kas kopš Pirmā Pasaules Romu kongresa 1971.gadā pakāpeniski kļuvis par visu romu tautību universālo pašnosaukumu. 

Nacionālā līmeņa ziņojumos un pētījumos ir konstatēts, ka romi ir uzskatāmi par sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju grupu, kura darba tirgū tiek diskriminēta un kuras nodarbinātības iespējas ir ierobežotas, ņemot vērā romu izteikti zemo izglītības līmeni.  

Ņemot vērā romu situāciju Latvijā izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, kā arī Eiropas Komisijas padomes ieteikumus, 2012.gadā tika izstrādāts nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai, kas tika iekļauts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu ietvarā. 

Atsaucoties uz Eiropas Komisijas 2020.gada 7.oktobra priekšlikuma Padomes ieteikumam par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību 1.pantu, 2021.gadā ir plānots izstrādāt nacionāla līmeņa romu stratēģisko ietvaru, kurā tiks iekļauti pasākumi no izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu un citu nozaru politiku pamatnostādņu īstenošanas plāniem.  

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Deniss Kretalovs

Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents
Deniss.Kretalovs [at] km.gov.lv