Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. Kopš 1995.gada LAS ik gadus organizē nacionālo arhitektūras konkursu (skati) − Latvijas Arhitektūras gada balvu, kas ir valstiski nozīmīgs pasākums un augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā.

Arhitektūras un kultūras mantojuma jomu pārzina un koordinē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI)kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, VKPAI koordinē arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes darbību.

Latvijas Arhitektūras muzejs apzina, apkopo, pētī un popularizē Latvijas arhitektūras mantojumu. Ar regulāru izstāžu starpniecību, pētniecību un publikācijām muzejs izglīto sabiedrību un veido priekšstatu par Latvijas arhitektūras attīstību un par tās lomu pasaules kultūrā.

Rīgas pilsētas arhitekta birojs (pašvaldības aģentūra) un Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija. Kolēģija darbojas kā pilsētas arhitekta profesionālu padomdevēju institūcija un tās darbība orientēta uz arhitektūras procesa kvalitātes nodrošināšanu un kvalitatīvas pilsētvides attīstību.

Būtisku ieguldījumu arhitektūras procesu un nozares attīstībā sniedz nevalstiskās organizācijas: sabiedriskais fonds "Latvia Nostra", Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība (LAAB), Arhitektūras veicināšanas fonds (a4d.lv), biedrība "Urban Institute Riga", iniciatīva "Free Riga", biedrība "Passive House Latvia" un citas.

Kopš 2010. gada Valsts Kultūrkapitāla fondā regulāri darbojas Arhitektūras un dizaina apakšnozares programma, ar kuras palīdzību tiek finansiāli atbalstīti dažādi projekti nozarē.