Iekļaujoša līdzdalība ir ceļš uz atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par atstumtības cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi, diskriminācija).

Šādas pieejas veidošanā, līdztekus nacionālā līmenī noteiktajam regulējumam un pasākumiem politikas īstenošanai, svarīga ir kvalitatīva sadarbība starp pašvaldībām, valsts institūcijām un visiem iedzīvotājiem, tostarp jauniešiem. Kvalitātes pamatā ir politikas veidotāju un iedzīvotāju zināšanas par demokrātiju un savstarpēja uzticēšanās, kā arī zināšanas un prasmes savu tiesību aizstāvēšanai diskriminācijas gadījumā un vēlēšanās veidot pilsonisko dialogu. Pilsoniskais dialogs veido saikni starp sabiedrības pārstāvjiem un nodrošina mijiedarbību ar valdību un tās pārstāvjiem, tādējādi veicinot pamattiesību ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai.

Lai veidotos vienota izpratne par Latvijas valsts pamatiem, demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanai un attīstībai nozīmīgām vērtībām un sadarbības principiem, būtiska ir kopēja kvalitatīva informācijas un demokrātisko diskusiju telpa, kura nodrošinātu gan visu sabiedrību aptverošu komunikāciju līdzdalības veicināšanai, gan valsts institūciju iespējas uzklausīt un sazināties ar Latvijas iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem ārzemēs, izskaidrojot pieņemtos lēmumus un iniciatīvas.