Muzeju likums nosaka, ka Nacionālais muzeju krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

Nacionālo muzeju krājumu veido:

  • akreditēto valsts muzeju un akreditēto pašvaldību muzeju pamatkrājumi;
  • akreditēto autonomo muzeju un akreditēto privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);
  • privātās kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (pēc īpašnieka ierosinājuma un ar Muzeju padomes piekrišanu).

Nacionālā muzeju krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetus var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts, nosaka 2006.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.


Nacionālā muzeja krājuma priekšmetu atsavināšana

Muzeju likums nosaka, ka, atsavinot Nacionālajā muzeju krājumā iekļautos priekšmetus, tie vispirms ar Kultūras ministrijas starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citiem akreditētiem muzejiem. Ministru kabineta noteikumi Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” nosaka gadījumus, kuros var atsavināt priekšmetus no muzeja krājuma, un kārtību, kādā veicama atsavināšana.

Priekšmetu atsavināšana no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma


Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

Muzeju likums nosaka, ka Nacionālajā muzeju krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā — datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem.
Elektroniskā datu bāze ir pieejama interneta vietnē www.nmkk.lv
Datu bāzi uztur un tās veidošanu koordinē valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmu centrs”.

"Kārtība, kādā Kultūras ministrijā tiek veiktas Nacionālā muzeju krājuma ārkārtas pārbaudes un nodrošināta ārkārtas pārbaužu pieteikumu izpildes kontrole"

Jautājumi Nacionālā muzeju krājuma pārbaudēm

Muzeju likums paredz valsts atbalstu Nacionālajā muzeju krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai, saglabāšanai un restaurēšanai.