Latvijai piešķirts REACT-EU finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros vidēja termiņa Covid-19 krīzes seku mazināšanai kultūrā un kultūras patēriņa veicināšanai

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi.

13.1.4.SAM 2.kārtas mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nozares organizācijām, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darba vietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, paātrinot kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

13.1.4.SAM 2.atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, kur projekta iesniedzējs/finansējuma saņēmēji ir

1. SIA „Vidzemes koncertzāle”;

2. SIA „Kurzemes filharmonija”;

3. SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”;

4. SIA „Lielais Dzintars”;

5. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”;

6. SIA „Dzintaru koncertzāle”;

7. SIA „Liepājas teātris”.

Projektu ietvaros tiks nodrošināta šo 7 projektu iesniedzēju darbība, īstenojot ar Kultūras ministriju saskaņotu Mākslinieciskā pasākuma plānu 2022. un 2023.gadā.

Vienam projekta iesniedzējam pieejamais projekta finansējums ir 550 000 eiro (uz diviem gadiem).

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi (19.04.2022.) 

 

Kontrabass uz skatuves.
Orķestra mūziķi