Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda logo

5.5.1. SAM Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

5.5.1. SAM ieviešanu Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vienlaicīgi saturiskā plānošana tiek nodrošināta, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 5.5.1.SAM ietvaros tiek īstenoti sadarbības projekti, lai veicinātu integrētu, katras teritorijas specifiskajām vajadzībām atbilstošu projektu ideju īstenošanu.

Saskaņā ar darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā noteikto, 5.5.1. SAM projektu iesniedzēji ir pašvaldības vai pašvaldību iestādes, projektu iesniegumu īstenošanā kā partnerus piesaistot: pašvaldības, plānošanas reģionus, kultūras un dabas mantojuma īpašniekus (biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, juridiskas vai komercreģistrā reģistrētas fiziskas personas), komersantus, valsts pārvaldes iestādes.

5.5.1. SAM kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 35 190 555 EUR.

5.5.1. SAM tiek ieviests četrās kārtās, nodrošinot ERAF finansējumam teritoriālu sadalījumu.

Šobrīd notiek:

  • 5.5.1.SAM pirmā atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes pašvaldības” ietvaros apstiprināto projektu īstenošana;
  • 5.5.1.SAM otrā atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” ietvaros apstiprināto projektu īstenošana;
  • 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (turpmāk – trešā atlases kārta) ietvaros apstiprināto projektu īstenošana. Nacionālas nozīmes attīstības centri, kuros notiek projektu īstenošana, ir Jūrmala, Jēkabpils, Daugavpils, Valmiera, Jelgava, Liepāja un Ventspils.
  • 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas uzsākšana.

5.5.1. SAM ietvaros veiktās aktivitātes: uz pašvaldību attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi/pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu izveide, dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamības uzlabošana un kultūras mantojuma izpēte.

5.5.1. SAM projektu iesniegumu atlase notika ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Nosacījums investīcijām kultūras mantojuma objektos ir attiecīgā objekta investīciju atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija, kas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām.

5.5.1. SAM projektu gaitā atjaunoto objektu izvietojums kartē