Starptautiskā organizācija

Konvencijas nosaukums

Izdošanas gads

Stājusies spēkā

Kultūras joma

EP

“Eiropas Kultūras konvencija”

1954

07/05/1992

ICCROM

“Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūti“

1956

31/03/2012

UNESCO

“Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu”

2005

06/10/2007

Kultūras mantojuma joma

UNESCO

“Nolīgums par izglītības, zinātnes un kultūras materiālu ievešanu“

1950

20/11/2001

UNESCO

“Konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā”

1954

19/03/2004

UNESCO

“Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu”

1970

21/04/2019

UNESCO

“Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”

1972

10/04/1995

EP

“Konvencija Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai”

1985

01/11/2003

EP

“Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai”

1992

30/01/2004

EP

“Konvencija par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām”

2017

01/12/2020

EP

“Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai”

2005

01/06/2011

UNIDROIT

“Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem”

1995

01/08/2019

Nemateriālā kultūras mantojuma joma

UNESCO

“Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu”

2003

20/04/2006

Kino joma

EP

“Eiropas Padomes Konvencija par kino kopražojumiem” (pārskatīta)

2017

01/08/2019

Autortiesību joma

WIPO

“Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību”

1886

11/08/1995

WIPO

Romas “Starptautiskā konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību”

1961

20/08/1999

WIPO

Ženēvas “Konvencija par fonogrammu producentu aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu”

1971

23/08/1997

WIPO

“Līgums par autortiesībām”

1996

06/03/2002

WIPO

“Līgums par izpildījumu un fonogrammām”

1996

20/05/2002

Sabiedrības integrācijas joma

EP

“Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību”

1995

01/06/2005

Mediju joma

EP

“Eiropas konvencija par pārrobežu televīziju”

1989

01/10/1998