Statuss:
Īstenošanā
ES fondu logo ansamblis

ES FONDU ATBALSTS 2021.-2027.GADAM

Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF+) ietvaros nodrošina šādu specifisko atbalsta mērķu un pasākumu administrēšanu:

  • 5.1.1. specifiskais atbalsta mērķis "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās";

Tā ietvaros paredzēts atbalstīt investīcijas valsts nozīmes kultūras pieminekļos un kultūras infrastruktūrā, īpašu uzmanību pievēršot kultūras objektu darbības uzlabošanas un darbības efektivitātes palielināšanas pasākumiem, radot plašāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi un attīstāmo teritoriju, kā arī īstenot vides pieejamības uzlabojumus.

5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiek īstenoti sekojoši pasākumi:

  1. 5.1.1.5. pasākums “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma  atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību,  attīstot kultūras pakalpojumus”;
  2. 5.1.1.6. pasākums “Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība”;
  3. 5.1.1.7. pasākums “Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana”.

4.3.2.specifiskais atbalsta mērķis "Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās".

Šajā specifiskajā atbalsta mērķī paredzēts atbalstīt investīcijas kultūras operatoru kapacitātes paaugstināšanā un sociāli iekļaujošu inovatīvu kultūras pakalpojumu attīstīšanā, radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionu un pilsētu ekonomisko attīstību, t.sk. stiprinot kultūras operatoru kā vietējo kopienu centru lomu un veicinot darba vietu saglabāšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Šīs prioritātes ietvaros paredzēts attīstīt kultūras pakalpojumus dažādām sabiedrības mērķgrupām un auditorijām, īpašu uzmanību pievēršot sociāli mazaizsargātām grupām, kas kultūras pieejamībā tiek arvien vairāk marginalizētas, tai skaitā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, diasporai, mazākumtautību pārstāvjiem un imigrantiem, bērniem un jauniešiem, senioriem un cilvēkiem, kas pakļauti sociāli ekonomiskiem atstumtības riskiem. Investīcijām jānovērš gan fiziskās, gan finansiālās, gan cita rakstura pieejamības šķēršļi kultūras pakalpojumiem, lai paplašinātu to auditoriju.

Papildus ES fondu finansējums kultūras nozarei svarīgu jautājumu risināšanā tiks piesaistīts šādu specifisko atbalsta mērķu pasākumu ietvaros un sekojoši:

  • 4.2.3.3.pasākums „Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana”, kura ietvaros paredzēts atbalsts pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai skolēniem neatkarīgi no dzīves vietas, ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa utt., tā veicinot mācību motivāciju un arī piederības sajūtu valstij;
  • 4.3.4.8.pasākums „Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju, kura ietvaros paredzēts nodrošināt pielāgotu un individuālu sociālekonomiskās iekļaušanās mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas „Vienas pieturas aģentūra” darbības ietvaros..
  • 4.3.4.9.pasākums „Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas”, kura ietvaros atbalsts paredzēts Latvijas nevalstiskajām organizācijām, tostarp, stiprinot reģionālo NVO atbalsta centru darbību, mazākumtautību un romu NVO līdzdalību, diasporas, kultūras jomas organizāciju u.c. darbību, kapacitātes un interešu pārstāvības spēju celšanai.

Vairāk informācijas par jaunās Kohēzijas politikas galvenajiem mērķiem un plānotajām ES fondu investīcijām pieejama ES fondu tīmekļvietnē.