Oficiālās statistikas programmā izmantotā terminoloģija

Arhīvs - publisko vai privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība, kura likumā noteiktajā kārtībā veic arhīva dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un nodrošina to pieejamību.

Apmeklējumi - klientu, kuri lūguši arhīva darbinieku konsultācijas, ekskursantu un izstāžu apmeklētāju arhīva apmeklējumi.

Glabājamā vienība (GV) – fiziski norobežots dokuments vai dokumentu grupa ar atsevišķu uzskaites kodu. Tā var būt lieta, fotodokumentus, filmas rullis u.tml.

Izmantotās GV- GV skaits, kuras izsniegtas arhīva darbiniekiem un lasītājiem.

Restaurēta GV - GV, kurai bija vērojamas bojāšanās pazīmes vai bojājumi un veikts darbību kopums, lai atjaunotu to sākotnējā stāvoklī.

GV, kurai veikta konservācija – GV, kurai ar īpašiem paņēmieniem un līdzekļiem aizkavēta, apturēta vai palēnināta bojāšanās.

Pieņemtas GV - GV, kuras arhīvs pieņēmis pastāvīgā un ilgstošā glabāšanā attiecīgajā pārskata gadā.

Arhīva lasītājs – persona, kas izmanto dokumentus arhīva lasītavā.

Arhīva izziņa – arhīvā sastādīts un apliecināts dokuments ar arhīva dokumentos esošām ziņām par kādu faktu, notikumu vai personu un norādi uz ziņu meklējumdatiem.

Publikācijas –arhīva darbinieku sagatavotas publikācijas, kuras ievietotas gan drukātos, gan digitālos mēdijos.

Televīzijas raidījumi –raidījumi Latvijas televīzijā, kurā piedalījušies vai kuru sagatavošanā dalību ņēmuši arhīva darbinieki.

Radio raidījumi –raidījumi Latvijas radio, kurā piedalījušies vai kuru sagatavošanā dalību ņēmuši arhīva darbinieki.

Institūcija – ikviena institūcija vai privātpersona, kurai ar ārēju normatīvo aktu vai publisko tiesību līgumu noteiktas valsts varas pilnvaras (tai skaitā Valsts prezidents, Saeima, Ministru kabinets, Valsts kontrole, tiesībsargs, Latvijas Banka, pašvaldība un cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, Centrālā zemes komisija, Centrālā vēlēšanu komisija, prokuratūra, tiesa, notārs, tiesu izpildītājs), kapitālsabiedrība, kurā publiskai personai pieder kapitāla daļas vai akcijas, vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša kapitālsabiedrība, kā arī biedrība vai nodibinājums, kurā publiska persona ir biedrs vai dibinātājs.

Institūcijās veiktās pārbaudes – Arhīvu inspekcijas darbinieku veiktas pārbaudes par institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

Krājuma papildināšana (tūkst.vienības)

Dati par 2023. gada periodu atjaunināti 2024. gada 26. jūnijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.