Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un padomes regulas

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK

Regula

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

Regula

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1049/2014 (2014. gada 30. jūlijs) par informēšanas un publicitātes pasākumu tehniskajiem raksturlielumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 799/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido ikgadējo īstenošanas ziņojumu un galīgo īstenošanas ziņojumu modeļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

Regula

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 802/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido valsts programmu modeļus un ar kuru paredz elektroniskās datu apmaiņas sistēmas starp Komisiju un dalībvalstīm noteikumus un nosacījumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 2015/377 (2015. gada 2. marts), ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1048/2014 (2014. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka informēšanas un publicitātes pasākumus sabiedrībai un informatīvus pasākumus saņēmējiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1042/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem

Regula

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/840 (2015. gada 29. maijs) par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

Regula

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1977 (2015. gada 8. jūlijs) ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 Regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1973 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai Regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/207 (2016. gada 3. oktobris) par vienoto uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai Regula
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/378 (2015. gada 2. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/646 (2017. gada 5. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/378, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu Regula
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 801/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka laika grafiku un citus īstenošanas nosacījumus, kas saistīti ar resursu piešķiršanas mehānismu Savienības Pārvietošanas programmai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros

Politikas plānošanas dokumenti

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda nacionālā programma

Latvijas Republikas tiesību akti

Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm

Likums

Ministru kabineta rīkojums „Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm”

Rīkojums

Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”

MK noteikumi

Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.433 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība”

MK noteikumi