Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Kultūras ministrijas kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētās iestādes īstenoto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda aktivitāšu mērķa grupu vajadzību un situācijas izvērtējums (2.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir novērtēt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, starptautiskās aizsardzības saņēmēju: patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu (turpmāk – mērķa grupa) situāciju un iekļaušanās Latvijas sabiedrībā procesu.

Projekta atbalstāmās darbības ir izvērtējuma sagatavošana par mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā laika periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī fonda ietvaros atbalstīto projektu īstenošanas ietekmi un izaicinājumiem, vienlaikus sniedzot priekšlikumus turpmākai fonda aktivitāšu ieviešanai.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 35 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no granta līguma parakstīšanas brīža līdz 2022.gada 31.oktobrim.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2022.gada 25.aprīlim vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  2. nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  3. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2022.gada 25.aprīļa plkst.16.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2022.gada 7.aprīlī plkst.10.00. Seminārs notiks, izmantojot Microsoft Teams programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 5.aprīlim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Agnese.Rubene@km.gov.lv.

PIELIKUMI: