Ētikas kodekss nosaka Kultūras ministrijas (turpmāk – ministrija) amatpersonu, ierēdņu un darbinieku (turpmāk – nodarbinātie) valsts pārvaldes vērtības un ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipus. Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt vienotu ministrijas nodarbināto izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, kā arī tiem atbilstošu rīcību, ministrijas nodarbināto individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot labu pārvaldību un vairojot sabiedrības uzticēšanos ministrijai.

Ētikas kodeksā ietvertie ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipi ir saistoši visiem ministrijas nodarbinātajiem, pildot amata pienākumus, kā arī ārpus darba laika, neatkarīgi no ieņemamā amata, nodarbinātības tiesisko attiecību veida un ilguma. Ētikas kodeksā neminētās situācijās nodarbinātais rīkojas atbilstoši vispārpieņemtām uzvedības normām.

Valsts pārvaldes un ministrijas vērtības: profesionalitāte un efektivitāte, godprātība, atbildība, darbs sabiedrības labā, valsts ilgtspēja un sabiedrības labklājība, atklāta un sabiedrībai pieejama valsts pārvalde un sadarbība valsts pārvaldē, radošums un attīstība, cieņa pret nacionālo kultūras mantojumu un atvērtība jaunām kultūras daudzveidības izpausmēm, kā arī tiekšanās uz izcilību.