Normatīvie akti

Starptautiskie līgumi

Latvija ir šādu starptautisku līgumu dalībvalsts:

Eiropas Savienības direktīvas un regulas

Latvijas normatīvajos aktos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

 • 91/250/EEK – Padomes 1991.gada 14.maija direktīva par datorprogrammu tiesisko aizsardzību;
 • 93/83/EEK – Padomes 1993.gada 27.septembra direktīva par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai;
 • 96/9/EEK – Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 11.marta direktīva par datubāzu tiesisko aizsardzību;
 • 2001/29/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā;
 • 2001/84/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram;
 • 2004/48/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu;
 • 2006/115/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā;
 • 2006/116/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem;
 • 2011/77/ES – Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 27.septembra direktīva, ar ko groza direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem;
 • 2012/28/ES – Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem;
 • 2014/26/ES – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū;
 • (ES) 2017/1128 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 14.jūnija regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū;
 • (ES) 2017/1563 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 13.septembra regula par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā;
 • (ES) 2017/1564 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 13.septembra direktīva par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā.
 • (ES) 2019/789 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīva, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK
 • (ES) 2019/790 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīva par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK

Nacionālie normatīvie akti

WIPO Lex datu bāze

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstu normatīvie akti un starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma jomā ir pieejami datu bāzē WIPO Lex.

Attīstības plānošanas dokumenti

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam

Konceptuāls ziņojums "Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"