Kultūras ministrijas īstenotie pasākumi

  • Autorskola (2022);

  • Ņem droši! – portāls legāla digitālā satura meklēšanai Latvijā (2016);

  • Semināra „Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi Eiropas Savienības autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā” video un materiāli (2015).

Citu iestāžu un organizāciju īstenotie pasākumi

  • Sabiedrības izpratne par intelektuālā īpašuma tiesībām (2017) – Tieslietu ministrijas aptaujas rezultāti par sabiedrības nostāju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

  • Mācību materiāls-tests “Autors – teicamnieks” (2016) – biedrību LaIPA un AKKA/LAA izstrādāts mācību materiāls, kas paredzēts sākumskolas skolēniem, ar mērķi pilnveidot izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām. Testu ieteicams izmantot dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās, ētikā, arī klases stundās, lai apspriestu vērtībizglītības jautājumus, piemēram, godīgumu, atbildību, cieņu. Informācija LaIPA tīmekļvietnē

Starptautisko organizāciju īstenotie pasākumi