Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvā padome

2020. gada 19.februārī darbu sāka Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvā padome. Tā ir ministrijas konsultatīvā institūcija, kuras darbības mērķis - koordinēti risināt jautājumus, kas saistīti ar mediju politikas veidošanu un īstenošanu, un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar mediju vides attīstību un ilgtspēju Latvijā. 
Padomes sastāvā iekļauti pārstāvji no mediju nozares NVO, valsts pārvaldes iestādēm, mediju jomas pētnieki un eksperti. 

Darba grupa jauna mediju vides tiesiskā regulējuma izstrādei

2017.gada martā darbu sāka Kultūras ministrijas darba grupaTās uzdevums – izstrādāt priekšlikumus jauniem mediju vidi regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas ar laiku aizstātu likumu “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu.

Darba grupa izveidota saskaņā ar Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016. – 2020. gadam un to īstenošanas plānā (Mediju politikas pamatnostādnes) atrunāto vajadzību veikt būtiskus uzlabojumus mediju darbības tiesiskajā regulējumā, nostiprinot Latvijas mediju vides daudzveidību un drošumspēju. Strādājot pie tiesiskā regulējuma uzlabošanas, saskaņā ar Mediju politikas pamatnostādnēs panākto vienošanos, īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem jautājumiem kā mediju reģistrācijas process un mediju caurskatāmība, kā arī žurnālistu tiesiskās aizsardzības un žurnālistu avotu aizsardzības jautājumiem. Izstrādājot jauno mediju vides tiesisko regulējumu, ir jāņem vērā arī tādi aspekti kā jaunākās mediju vides izmaiņas, mediju darbība dažādās konverģentās platformās un mediju lietotāju un mediju redaktoru mijiedarbība satura veidošanā. Līdz 2018.gadam paredzēts izveidot vienotu mediju ombudu un tiesiskā regulējuma reformā būs jāvienojas par šāda ombuda konkrēto formu.

Darba grupa par publisko personu sabiedrības informēšanas pienākuma īstenošanu

2016.gada februārī darbu sāka Kultūras ministrijas organizētā darba grupa priekšlikumu sagatavošanai normatīvā regulējuma izstrādei par pašvaldību un citu publisko personu informatīvo izdevumu nepiedalīšanos reklāmas tirgū un sabiedrības informēšanas pienākuma īstenošanu.

Darba grupa aicina pašvaldības attīstīt pašregulāciju, izstrādājot labās prakses vadlīnijas pašvaldību informatīvo izdevumu veidošanā. Tā kā pastāv krasi atšķirīgas pozīcijas un izpratnes par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem un to, vai tajos būtu/nebūtu pieļaujams publicēt pašvaldību kapitālsabiedrību komercreklāmas, kā arī informācijas un komercreklāmas nošķīrumā, turpmāk sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm ir jāstrādā pie risinājuma panākšanas, kas ietvertu tādu regulējuma priekšlikumu, kurš skaidri nodalītu pašvaldību sabiedrības informēšanas un sabiedrisko attiecību funkcijas no komercmediju darbības un precīzi noteiktu pieļaujamās reklāmas iespējas.


Darba grupa televīzijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības uzlabošanai

2016.gada februārī darbu sāka Kultūras ministrijas darba grupa televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai.

Jautājums par televīzijas pakalpojumu nelegālas izplatīšanas, tostarp, internetā, ierobežošanu ir plašāks par mediju jomu, tas skar arī autortiesību un blakustiesību jomu, nelicenzētu komercdarbību, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kultūras ministrijas izveidotās darba grupas mērķis ir veicināt un koordinēt sadarbību, pastāvīgi monitorēt televīzijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības nodrošināšanu un sagatavot priekšlikumus veicamajiem pasākumiem uzraudzības uzlabošanai.

Darba grupas 2016.gada 15.marta starpziņojums: Audiovizuālo mediju un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi internetā – situācijas analīze un priekšlikumi