Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskais sastāvs ir mainīgs lielums, un to ietekmē gan iedzīvotāju dabiskais pieaugums, gan migrācijas procesi. Iedzīvotāju brīva kustība un globalizācija veido jaunu realitāti, kas Latvijas sabiedrībā ienes gan kultūru, gan valodu daudzveidību. Iedzīvotāju aizbraukšana rada darbaspēka deficītu, kas kavē ekonomikas augšupeju, savukārt imigrācijas veicinātā kultūru daudzveidība rada izaicinājumu latviskās kultūrtelpas un nacionālās identitātes vērtību saglabāšanai. Kultūru daudzveidības strauja palielināšanās ir izaicinājums arī saliedētas sabiedrības attīstībai, kam būs nepieciešami elastīgi un inovatīvi risinājumi.

  • Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no indivīdu savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstās izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās