Kultūras ministrijas valdījumā esošie valsts nekustamie īpašumi

Īpašumi, kuru pārvaldītājs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka

attēlsLatvijas Nacionālās bibliotēkas ēka Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Būves kopējā platība 42 733,5 kv.m; zemes vienība 28 554 kv.m.

Būve pieņemta ekspluatācijā 2014.gadā.
attēlsLatvijas Nacionālās bibliotēkas daudzfunkcionālā tehniskā ēka Mūkusalas ielā 5, Rīgā. Būves kopējā platība 1 765,3 kv.m, zemes vienība 5 729 kv.m. Būve pieņemta ekspluatācijā 2015.gadā.
attēlsLatvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu krātuve „Silakrogs”; „Raksti”, Ropažu novads. Būvju kopējā platība 4 141,7 kv.m, zemes vienība 17 800 kv.m. Būves celtas 1950.gadā, pārbūvētas par grāmatu krātuvi 2006.gadā.

Īpašums, kura pārvaldītājs ir valsts SIA „Rīgas cirks”

attēls

Rīgas cirka ēka Merķeļa iela 4, Rīgā, būvju kopējā platība 4 248,3 kv.m; zemes vienība 3 807 kv.m  Uzcelta 1889.gadā, valsts īpašumā (Kultūras ministrijas valdījumā) no 2016.gada.


Informācija par Kultūras ministrijas apsaimniekošanā esošajiem un nomātajiem nekustamajiem īpašumiem KM funkciju nodrošināšanai:

  • Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kopējā platība 985,4 kv.m. Ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgts apsaimniekošanas un lietošanas līgums līdz 2019. gada 31. decembrim.

  • Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, kopējā platība 884,5 kv.m. Ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgts nekustamā īpašuma telpu nomas līgums līdz 2021. gada 31. decembrim.

  • Krišjāņa Valdemāra ielā 17A, Rīgā, kopējā platība 223 kv.m. Ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgts telpu nomas līgums līdz 2018. gada 31.decembrim.


Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama www.zemesgramata.lv).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama www.kadastrs.lv).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.