Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome darbojas, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu.

Tās kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

Informācija par padomes darbu