ES programma „Eiropa pilsoņiem” sastāv no divām atbalsta darbībām:

1. atbalsta darbība – Eiropas vēstures piemiņas pasākumi
Tās mērķis ir veicināt mieru un labklājību, aktualizēt vēsturisko vērtību nozīmību, īpaši atbalstot projektus, kuri atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas vēsturē laika posmā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, to nozīmi un sekas, kas jūtamas arī mūsdienu Eiropā.

2. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība
mērķis ir iedrošināt pilsoņus demokrātiski un pilsoniski līdzdarboties Eiropas Savienības līmenī, padziļinot pilsoņu izpratni par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesu un paplašinot viņu iespējas piedalīties politisko priekšlikumu sagatavošanā un apspriešanā par problēmām, kas saistītas ar programmas mērķiem un prioritātēm. Priekšrocības tiek dotas tiem projektiem, kuru tematikā akcentētas programmā noteiktās daudzgadu prioritātes.

Informatīvie materiāli: