ES programma "Radošā Eiropa" (2014-2020) ir noslēgusies, līdz ar to nav paredzēti jauni uzsaukumi pamata konkursos, kas redzami zemāk. Programma turpinās savu darbību jaunā periodā - 2021. - 2027. gadā, kurā tiks sludināti gan līdz šim pazīstamie konkursi, gan jauni konkursi, specializējoties uz jaunajiem kultūras un radošo nozaru izaicinājumiem.

Sadarbības projekti

Starptautiska mēroga sadarbības projekti, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju starptautisku notikumu īstenošanai

Mazie projekti Lielie projekti

Iesniedzējs + 2 partneri

Maksimālais EK grants –

200 000 EUR

(60% no kopējā budžeta)

Iesniedzējs + 5 partneri

Maksimālais EK grants –

2 000 000 EUR

(50% no kopējā budžeta)

Eiropas platformas

Atbalsts platformām, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru

  • Koordinācijas struktūra. Platforma jāpārstāv juridiskai personai – koordinācijas struktūrai, kura reģistrēta vienā no platformas dalībvalstīm.
  • Platformas dalībnieki. 10 organizācijas, no kuru pēdējo 12 mēnešu darbības vismaz 30% bijuši vērsti uz jauno talantu popularizēšanu. Vismaz 5 no šīm organizācijām jābūt juridiski reģistrētām 5 dažādās atbilstīgajās valstīs.
  • Maksimālais EK grants – 500 000 EUR (80% no kopējā budžeta) gadā 

Eiropas tīkli

Atbalsts strukturētām organizāciju grupām, kas pārstāv kultūras un radošo nozari un kuru mērķis ir uzlabot kultūras un radošo nozaru spēju darboties transnacionāli un starptautiskā mērogā

(visi programmas ietvaros paredzētie konkursi ir noslēgušies)

Daiļliteratūras tulkošana

Augstas literārās kvalitātes daiļliteratūras darbu tulkošana, izdošana un popularizēšana

Informācija par konkursiemhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Atbilstīgās partnervalstis (ārpus ES valstis)
Valsts Apakšprogramma Kultūra Apakšprogramma Media Starpnozaru konkursi
Valstis, kuras pilnībā piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Islande
Norvēģija
Albānija
Bosnija un Hercegovina
Ziemeļmaķedonija
Montenegro
Serbija
Valstis, kuras daļēji piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Gruzija Daļēji
Moldova Jā  Daļēji
Ukraina Daļēji
Tunisija Daļēji
Armēnija
Kosova