Programmas "Radošā Eiropa" jaunā perioda (2021-2027)  2024. gada konkursi ir atvērti! 

Iepazīties ar 2024. gada uzsaukumiem un pieteikumu iesniegšanas termiņiem var Funding&Tender opportunities portālā ŠEIT 

2024. gada konkursu darba programma ir pieejama ŠEIT

2024. gada Radošās Eiropas konkursi:

 Kultūras atzars:
 

 • European Platforms for the promotion of emerging artists (uzsaukums ir atvērts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 31. janvārī 17:00 CET)

  Uzsaukums atbalsta projektus, kuru mērķis ir popularizēt jaunos Eiropas māksliniekus un viņu darbus, uzlabot mākslinieku starptautisko atpazīstamību un veicināt viņu darbu apriti. Projektiem būtu arī jāuzlabo piekļuve kultūras pasākumiem un aktivitātēm un līdzdalība tajos, veicinot auditorijas iesaisti un attīstību.

  Maksimālais finansējums vienam projektam ir 2 800 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu maksimālais ilgums ir 48 mēneši.​​​​​
  2024. gadā atbalstu plānots piešķirt aptuveni 15 platformām, kas aptvers dažādas kultūras un radošās nozares. Tā kā atbalstam ir paredzēts strukturējošs efekts, uzsaukums atbalstīs ne vairāk kā vienu platformu, kas paredzēta viena un tā paša veida māksliniekiem vai vienas kultūras nozares darbiem.

 

 • Eiropas mēroga kultūras struktūras (uzsaukums ir atvērts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 31. janvārī 17:00 CET)

  Uzsaukums atbalsta projektus ko iesniedz kultūras struktūras — 2024. gada uzsaukuma kontekstā orķestri —, kuru mērķis ir piedāvāt apmācību, profesionālo izaugsmi un uzstāšanās iespējas jaunajiem mūziķiem ar lielu potenciālu. Uzsaukuma mērķi ir atbalstīt jauno mūziķu profesionalizāciju, piedāvājot viņiem iespējas augsta līmeņa karjeras izaugsmei, t.sk. darba, apmācību, kā arī turneju un uzstāšanās iespējas; veicināt jauniešu māksliniecisko izcilību orķestru priekšnesumos; atbalstīt to organizāciju un mākslinieku aktivitātes, kas darbojas kā ES vērtību popularizētāji un vēstneši.

  Maksimālais finansējums vienam projektam ir 2 400 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu maksimālais ilgums ir 48 mēneši.​​​​​
  2024. gadā atbalstu plānots piešķirt 3-5 projektiem.

 

 • Eiropas tīklu uzsaukums (uzsaukums ir publicēts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 7. martā 17:00 CET)

  Uzsaukuma mērķis ir palielināt Eiropas kultūras un radošo nozaru spēju risināt kopīgās problēmas un audzināt talantus, ieviest jauninājumus, radīt darbavietas un izaugsmi. Uzsaukums atbalstīs projektus, ko īsteno uz dalību balstīti  starptautiskie Eiropas kultūras organizāciju tīkli, kas aptver plašu Radošajā Eiropā iesaistīto valstu loku. Tīkliem ir jābūt kopīgai misijai, pārvaldības noteikumiem un dalībnieku tiesībām un pienākumiem, kas ir oficiāli noteikts statūtos (vai līdzvērtīgā veidā) un par kuriem vienojušies tā dalībnieki.

  Maksimālais finansējums vienam projektam ir 1 200 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu maksimālais ilgums ir 48 mēneši.​​​​​
  2024. gadā atbalstu plānots piešķirt 30 tīklu projektiem

 

 • Eiropas Literāro darbu aprite (uzsaukums ir atvērts,  pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 16. aprīlī 17:00 CET)

  Uzsaukums atbalsta daiļliteratūras darbu tulkošanu, publicēšanu, izplatīšanu un popularizēšanu. Uzsaukuma mērķi ir stiprināt grāmatu nozares konkurētspēju, kā arī popularizēt un uzlabot literārā tulka profesijas atpazīstamību. Uzsaukums atbalsta darbu, kas rakstīti mazāk lietotās valodās, tulkošanu un apriti, lai veicinātu šādu darbu izplatīšanu lielākajos tirgos Eiropā un ārpus tās.

  Pieejamais finansējums:
  • līdz 100 000 eiro projektiem, kas iekļauj vismaz 5 grāmatu tulkošanu, publicēšanu, izplatīšanu un popularizēšanu;
  • līdz 200 000 eiro projektiem, kas iekļauj vismaz 11 grāmatu tulkošanu, publicēšanu, izplatīšanu un popularizēšanu;
  • līdz 300 000 eiro projektiem, kas iekļauj vismaz 21 grāmatas tulkošanu, publicēšanu, izplatīšanu un popularizēšanu.

   Līdzfinansējuma likme ir 70%.

   Projekta maksimālais ilgums ir 36 mēneši.
   2024. gadā atbalstu plānots piešķirt 40 projektiem.

 

 • Music Moves Europe (uzsaukums tiks publicēts 2024. gada 18. jūlijā, provizoriskais pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 14. novembrī 17:00 CET)

  Ar uzsaukuma Music Moves Europe palīdzību Eiropas Komisija vēlas izmantot un stiprināt mūzikas nozares stiprās puses: radošumu, daudzveidību un konkurētspēju. Uzsaukuma īpašie mērķi ir veicināt radošumu un inovācijas,
  aizsargāt un paplašināt Eiropas mūzikas daudzveidību, palīdzēt nozarei pielāgoties digitalizācijai un gūt labumu no tās, atbalstīt nozares ilgtspējīgu atveseļošanos no Covid-19 krīzes un tās noturību.

  Projekta budžets, noteikumi un sīkāka informācija tiks publicēti 2024. gada jūlijā.

  ! Lai sagatavotos 2024. gada uzsaukumam, jau šobrīd ir iespējams iepazīties ar 2022. gada uzsaukuma dokumentāciju.

 

 Starpnozaru atzars:

 • NEWS - Journalism Partnerships  (uzsaukums ir atvērts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 14. februāri 17:00 CET)

  Atbalstu plānots piešķirt divām uzsaukuma tēmām: pārrobežu mediju sadarbība un finansēšanas shēmas neatkarīgiem medijiem.
   
  • Pārrobežu mediju sadarbība. Atbalsts paredzēts ziņu mediju organizācijām, kas koncentrējas uz inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem un/vai žurnālistikas projektiem. Finansējums ir paredzēts mediju organizāciju konsorcijiem (t. i., bezpeļņas, publiskiem un privātiem medijiem, mediju apvienībām, NVO u.c.), kuri veicinās mediju pārveidi, uzticamu ziņu izplatīšanu, un palīdzēs attīstīt ziņu mediju profesionāļu prasmes;

   Maksimālais finansējums vienam projektam ir 2 000 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

   Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši.​​​​​

    
  • Finansēšanas shēmas neatkarīgiem medijiem. Atbalsts paredzēts ziņu mediju nozarei, kurai mūsdienās ir īpaši svarīga loma, nodrošinot demokrātiskās debates un pilsoņu līdzdalību. Mērķis ir izveidot un izplatīt finansēšanas shēmas vietējiem vai reģionālajiem medijiem, kopienas medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī medijiem, kas specializējas sabiedriskas nozīmes ziņās. Uzsaukumā var piedalīties organizācijas (t.sk. mediju apvienības, NVO, pilsoniskā sabiedrība, pētniecības centri, universitātes u.c.), kurām ir pieredze mediju jomā un kuras var darboties kā starpnieki, lai atbalstītu ziņu mediju nozares, kurām nepieciešams vislielākais atbalsts.

   Maksimālais finansējums vienam projektam ir 3 000 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

   Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši.​​​​​

 

 • NEWS-Media Literacy (uzsaukums ir atvērts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 7. martā 17:00 CET)

  Uzsaukums atbalsta pārrobežu medijpratības projektus. Uzsaukuma mērķis ir atbalstīt inovatīvus risinājumus, kas palīdzēs uzlabot visu Eiropas iedzīvotāju medijpratību, atbalstīt efektīvu pārrobežu sadarbību un ierobežot dezinformācijas kaitīgo ietekmi.

  Maksimālais finansējums vienam projektam - 500 000 eiro, līdzfinansējuma likme ir 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši.​​​​​

 

 • Inovāciju Laboratorija (uzsaukums ir atvērts, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 25. aprīlī 17:00 CET)

  Radošās inovācijas laboratorijas mērķis ir veicināt sadarbību starp audiovizuālo sektoru un citiem kultūras un radošajiem sektoriem, lai veicinātu to vides pāreju un/vai uzlabotu to konkurētspēju un/vai Eiropas audiovizuālo filmu apriti, redzamību, pieejamību, daudzveidību, un attīstītu auditoriju. Atbalsta mērķis ir arī ļaut Eiropas audiovizuālajam sektoram un citiem kultūras un radošajiem sektoriem labāk pielāgoties iespējām, ko piedāvā mākslīgā intelekta un virtuālās pasaules attīstība.

  Maksimālais finansējums vienam projektam nav noteikts (projekta budžets 2024. gadā ir 7 482 102 eiro), līdzfinansējuma likme ir 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši.​​​​​

 

 Mobilitātes shēma "Culture Moves Europe":

Culture Moves Europe ir mobilitātes shēma, kas atbalsta mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti arhitektūras, kultūras mantojuma, dizaina, modes dizaina, literārās tulkošanas, mūzikas, skatuves mākslas un vizuālās mākslas sektoros visās Radošās Eiropas valstīs.

Mobilitātes shēma ir iedalīta divās daļās:

Konkursi, kas ir noslēgušies 2024. gadā:

 

 • Eiropas Sadarbības projektu uzsaukums  (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 23. janvārī 17:00 CET)

  Eiropas Sadarbības projektu uzsaukums atbalsta starptautiskās sadarbības projektus, kuros iesaistītas kultūras un radošo nozaru organizācijas no Radošās Eiropas valstīm. Programmas “Radošā Eiropa” mērķis ir ar šī uzsaukuma palīdzību uzlabot Eiropas kultūras un radošā satura pieejamību un veicināt inovāciju un radošumu. 

  2024. gadā finansējumu var saņemt divu veidu projekti:
  • Maza mēroga sadarbības projekti (vismaz 3 partneri no 3 dažādām valstīm, kuras atbilst prasībām); maksimālais ES finansējums vienam projektam - 200 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
    
  • Vidēja mēroga sadarbības projekti (vismaz 5 partneri no 5 dažādām valstīm, kuras atbilst prasībām); maksimālais ES finansējums vienam projektam - 1 000 000 eiro; līdzfinansējuma likme ir 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

       Projektu maksimālais ilgums ir 48 mēneši.​​​​​
       2024. gadā atbalstu plānots piešķirt vismaz 130 projektiem.

       Uzsaukuma dokuments 

 

Atbilstīgās partnervalstis (ārpus ES valstis)
Valsts Apakšprogramma Kultūra Apakšprogramma Media Starpnozaru konkursi
Valstis, kuras pilnībā piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Islande
Norvēģija
Albānija
Bosnija un Hercegovina
Ziemeļmaķedonija
Melnkalne
Serbija
Valstis, kuras daļēji piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Gruzija Daļēji
Moldova Jā  Daļēji
Ukraina Daļēji
Tunisija Daļēji
Armēnija
Kosova