Latvijas Dizaina stratēģija 2022-2027

Latvijas Dizaina nozares  stratēģija ir nozares attīstības redzējums
2022.-2027.gadam, kas padziļināti attīsta Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” definētās prioritātes un rīcības virzienus.

Ilgtermiņa vīzija

Latvijā tiek pilnvērtīgi izmantotas dizaina daudzveidīgās iespējas un inovāciju potenciāls, lietojot to kā paņēmienu kopumu tautsaimniecības izaugsmes, indivīdu un sabiedrības labbūtības un vides ilgtspējas sekmēšanai, kā arī nacionālās identitātes un valsts tēla veidošanai.

Mērķis

Dizains tiek izmantots kā stratēģisks rīks laikmeta izaicinājumu risināšanai Latvijā.

Mērķauditorija

Dizaina stratēģijas mērķauditorija ir dažādu ar dizainu saistītu nozaru politikas veidotāji, publisko pakalpojumu sniedzēji, sabiedriskās organizācijas, izglītības iestādes, uzņēmumi un profesionāļi.

Informācijai:

  • Dizaina stratēģiju izstrādāja Latvijas Dizaina padomes eksperti 2021.–2022. gadā.
  •  Stratēģiju rediģēja Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola.
  • 2022.gada 13.aprīlī Latvijas Dizaina padome stratēģiju prezentēta kultūras ministram Naurim Puntulim.
  • 2022.gada 11.maijā Latvijas Dizaina padome stratēģiju apstiprināja.
  • 2022.gada  13.oktobrī – stratēģiju apstiprināja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Izdevums Latvijas dizains 2020 − izzinoša un praktiska rokasgrāmata, kuras saturs balstīts uz Latvijas dizaina stratēģiju 2017- 2020.

Izdevuma mērķis – palīdzēt izprast dizaina situāciju un procesus Latvijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru robežām.

Izdevumā kritiski nokartēta mūsdienu dizaina aina – stiprās un vājās puses, kā arī definēta stratēģiskā vīzija un iespēju potenciāls valsts mērogā.


 

Latvijas dizaina stratēģijas 2017 - 2020 mērķis:

Dizains sekmē ekonomikas izrāvienu, sabiedrības labklājību un vides ilgtspēju Latvijā.


BEDA (The Bureau of European Design Associations /Eiropas Dizaina asociāciju apvienība) izstrādātais redzējums (position paperTowards a Next Generation Policy for Europe.

Izsmeļošāka informācija šeit.