Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.–2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (turpmāk  – ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda  plānu  (turpmāk – AF plāns) apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN). Latvijai apstiprinātais AF finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026.gada 31.augustam.

Kultūras ministrija īsteno un uzrauga savā  atbildībā esošās reformas un investīcijas digitālajā transformācijā par kopējo AF finansējumu 10 806 800 eiro:  

Kultūras ministrija kā nozares ministrija plāno īstenot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācija” 2.2.1.5.i. investīciju “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana”

(pieejamais investīciju apjoms-  5 700 000 eiro)

Šajā investīcijā plānoti divi pasākumi;

  1. Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana”;
  2. “Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai”

Kultūras ministrijai kā nozares ministrijai deleģēts sava resora ietvaros īstenot ieguldījumus valsts pārvaldes pakalpojumu un to sniegšanas procesu pārveidē efektīvai tautsaimniecības digitālās transformācijas īstenošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, savas kompetences jomā. Atbildīgā nozares ministrija Vides un reģionālās attīstības ministrija. (pieejamais investīciju apjoms-  7 106 800 eiro)

Tiks nodrošināta publiskās pārvaldes digitālo spēju stiprināšana, virzoties uz digitāli lietpratīgas un attīstītas publiskās pārvaldes izveidi valsts un pašvaldību līmenī. 

Pašlaik  Kultūras ministrija strādā pie investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādes un saskaņošanas ar iesaistītajām pusēm – ministrijām, sadarbības un sociālajiem partneriem u.tml., kā arī ar Eiropas Komisiju.

Plašāka informācija par visām AF plānā iekļautajām investīcijām,  pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.c. aktualitātes ir pieejamas ES fondu mājaslapā.

Papildus iepriekš minētajam AF plāna ietvaros Kultūras ministrija būs kā finansējuma saņēmējs reformu un investīciju virziena 1.2 “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i investīcijā “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās”, par kuru atbildīgā nozares ministrija ir Ekonomikas ministrija (pieejamais investīciju apjoms-  23 960 000 eiro).

Investīciju mērķis ir atjaunot centrālās valdības īpašumā esošas ēkas ar kultūras funkciju, uzlabotu Latvijas ēku fonda kvalitāti un nodrošinātu Nacionālā enerģētikas un klimata plānā noteikto mērķu sasniegšanu.

Plānots atbalstīt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem centrālās valdības īpašumā esošās ēkās ar kultūras funkciju, paredzot iespēju pasākuma ietvaros piešķirt atbalstu valsts ēkām, ko oficiāli aizsargā kā daļu no vēsturiskās vērtības.