Izglītība

  • Dizaina studijas augstākās izglītības iestādēs

Augstākajā izglītībā dizaina studijas balstās gan mākslās, gan tehnoloģijās. Dizaina izglītības kopainā līdzās mākslai un tehnoloģijām iekļautas arī tādas ar dizainu saistītās nozares kā arhitektūra, vides zinības un menedžments, jo bez to līdzdalības dizaina izglītība nav uzskatāma par visaptverošu un pilnīgu.

Augstākās izglītības dizaina studiju programmas un ar dizaina jomu saistītās programmas skatīt šeit

  • Dizaina programmas profesionālās vidējās izglītības iestādēs

Kultūrizglītības nozares politiku veido Kultūras ministrija, savukārt tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Mākslas un dizaina jomā izglītību valstī kopumā šobrīd piedāvā 99 profesionālās ievirzes mākslas skolas, 20 profesionālās vidējās izglītības iestādes, kur vairākas no tām īsteno gan dizaina, gan arī profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.