Kultūras ministrija mediju jomā izstrādā un koordinē mediju politiku, sekmējot vārda brīvību.

Latvijas mediju politikas virsmērķis ir stipra, daudzveidīga, profesionāla, caurskatāma, ilgtspējīga un stabila mediju vide, kurā:

  • nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs, kas veicina Satversmē un tās ievadā nostiprināto pamatvērtību atspoguļojumu nacionālajā mediju telpā, prioritāri – latviešu valodā,
  • ir līdzsvarotas nozares pārstāvju intereses,
  • auditorijai ir piekļuve neatkarīgai un uzticamai informācijai un zināšanas to lietot.

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas plānā paredzēti konkrēti uzdevumi un pasākumi mediju vides uzlabošanai, ko Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar citām publiskajām personām un nozares pārstāvjiem, šādos rīcības virzienos:

  1. Mediju vides daudzveidība.
  2. Mediju vides kvalitāte un atbildīgums.
  3. Mediju nozares profesionāļu izglītība.
  4. Medijpratība.
  5. Mediju vides drošumspēja.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā