ES kultūrpolitika

Kultūra ir viens no ES pastāvēšanas un izaugsmes pamatelementiem. ES moto - vienoti daudzveidībā - pauž ES vēlmi saglabāt un veicināt tās kultūru un valodu daudzveidību, respektējot dalībvalstu nacionālās un reģionālās atšķirības. Katra ES dalībvalsts īsteno savu kultūras politiku. Tikmēr ES veic tikai tās atbalsta darbības kultūras jomā, kuras dalībvalstis tai piešķīrušas. ES darbība kultūras jomā ir vērsta uz to, lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu rīcību kultūras un vēstures uzlabošanā un popularizēšanā, Eiropas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanā un pieejamības veicināšanā, kā arī kultūras sakaru un jaunrades veicināšanā.

ES līmenī galvenie kultūras jomu atbalstošie instrumenti:

  1. dažādas finanšu atbalsta programmas, piemērām „Radošā Eiropa” (2021-2027), kuras ietvaros tiek atbalstīti projekti dažādās kultūras jomās. Pilns finanšu instrumentu saraksts atrodams sadaļā Starptautiskā finansējuma iespējas;
  2. ES iniciatīvas „Eiropas kultūras galvaspilsēta”, kuras ietvaros Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā, „Eiropas mantojuma zīme” un Eiropas tematiskie gadi;
  3. ES līmeņa tiesību akti, ieteikumi un citi dokumenti kultūras jomā atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību un sekmē sadarbību dalībvalstu starpā dažādās kultūras jomās, gan nosakot ES kultūras darba kārtību un sniedzot konkrētus priekšlikumus nozaru politiku uzlabošanā, gan paredzot dalībvalstu ekspertu brīvprātīgas darba grupas par aktuālajām tēmām;
  4. sadarbība kultūras jomā ir arī par būtisks ES ārpolitikas instruments un tiek iekļauta divpusējos un reģionālās sadarbības līgumos un programmās, kā arī ES tirdzniecības līgumos. Regulāra sadarbība tiek īstenota dažādu starptautisku organizāciju ietvaros, tai skaitā UNESCO un Eiropas Padomes;
  5. ES līmenī kultūra arvien ciešāk saistās ar citu nozaru politikām – kino, audiovizuālo un digitālizācijas jomu, intelektuālā īpašuma tiesību jomu, inovāciju un pētniecības jomu, sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanu un citām jomām.


Padomes secinājumi par kultūras un radošo nozaru pārneses efektu – inovāciju, ekonomikas ilgtspējas un sociālās iekļaušanas veicināšanai

ES Padomes darba plāns kultūrā 2023.-2026. gadam

Jautājumiem: espolitika@km.gov.lv